ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Aug 21, 2015

View and Update Ration card details


Card holders can check and update the details collected and entered for ration card renewal. The web portal will be active till 28th of this month. One time updation only possible now. 
Enter the 10 digit card number and texts in the image(Click submit button) Card details will appear

Enter your mobile number in 3rd page

You will receive a one time password and type this password in the specified column on the web site.

Updations can be done including bank account number, Aadhar number etc.

For more details Toll Free Number: 1967, Mobile: 9495998223,9495998224 

Aug 18, 2015

Dearness Allowance and Dearness Relief - Revised


 
Government have revised the Dearness Allowance of  State Government Employees  and Dearness Relief of Pensioners with effect from 01/01/2015

.For details view GO(P)No.335/2015/Fin dated 07/08/2015.
 

ONAM-Festival Allowance - Enhanced 
Government have enhanced the Festival Allowance sanctioned to the Employees and Pensioners.

For details view GO(P)No.361/2015/Fin Dated 13/8/ 2015

Early Disbursement of Salary and Pension in connection with ONAM - order issuedGovernment have ordered early disbursement of Pay and Allowances for August 2015 and Pension for September 2015 in connection with ONAM.For details view
GO(P)No 356/2015/Fin Dated 12/08/2015.
 

PAY REVISION - Cabinet Sub-Committee Constituted


Government have constituted a Cabinet Sub-Committee  to study the 10th Pay Commission Report and suggest recommendations thereon.For details view GO(Ms)No.358/2015/Fin Dated13/08 /2015