ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Aug 10, 2017

The draft rules for Kerala Administrative Service KAS published

The draft rules for Kerala Administrative Service has been prepared by the Government. Its objectives, appointing authority, cadre strength, reservation for appointment, pay scales etc are described in the rule.
VIEW DRAFT RULE

Jun 30, 2017

LDC KOLLAM / THRISSUR / KASARGODU ANSWER KEY 2017

LDC KOLLAM ANSWER KEY

DATE OF EXAM 01.07.2017.

 key of LDC EXAMINATION .conducted by Kerala PSC.We will try our best to publish the answer key within half an hour.
visit this site and view answer key as early as pVIEW ANSWER KEYossibl

Jun 23, 2017

PF SMS Alert started

PF sms alert has started from today, to know your TOTAL PF BALANCE, just give a missed call on 01122901406 from ur registered mobile then you will get the PF details.

Jun 18, 2017

LDC KOLLAM ANSWER KEY 2017

LDC KOLLAM ANSWER KEY
DATE OF EXAM 01.07.2017.
QUESTION PAPER CODE.

We will publish the answe key of LDC EXAMINATION .conducted by Kerala PSC.We will try our best to publish the answer key within half an hour.
visit this site and view answer key as early as possible.
view keralapsc site