ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Jul 13, 2015

10th Pay Revision Commission Report submitted


Image result for kerala secretariat
The Tenth Pay Revision Commission has submitted its report to the Government

10th Pay revision report handed over to Kerala govtTVM. The basic pay hike from Rs 2000 to Rs 12,000 has been included in the pay commission recommendations submitted to the government on Monday by the Justice C N Ramachandran Nair panel. The other main recommendations include increase in pension age from 56 to 58 and limiting the pay scale revision to 10 years. Justice C N Ramachandran Nair-led panel has also recommended revised pay scale retrospective from July 1, 2014.

Justice Ramachandran handed over the pay revision report to chief minister Oommen Chandy in the presence of Finance Minister K M Mani. 80 pc of the dearness allowance will be merged with the basic pay and has been figmented at 12 percent, said Ramachandran Nair. The panel has also recommended to stop the special pay. 


 DOWN LOAD scale of pays


10th pay commission new scale of pays


beneficiary selection in plan implementation - procedure changed


TVM.govt have issued an order to change the beneficiary selection process in plan implementation with effect from 03/07/15.As per the new order there is no need to verify the eligibility of beneficiary by two officials  .
VIEW ORDER

Jul 10, 2015