ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Jan 8, 2015

complaints in approved beneficiary list - committee will be responsible

Tvm govt issued an order toclarify that the LSGI committee and secretary will be liable for ineligible beneficiaries who get benefits based on the beneficiary list.
VIEW ORDER

IAY Housing Complaints can be referred to MGNREGA Ombudsman

Central Govt decided to utilize the service of MGNREGA Ombuds person  for redressal of grievances under  Indira Awas Yojana Housing Scheme. The decision was distributed to all states by the Ministry Of Rural Development.