ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Dec 26, 2014

Jawharlal Nehru Jayanthi Housing Scheme made mandatory in 2015-16

TVM .Govt instructed all Gramapanchayaths to implement Jawharlal Nehru Jayanthi Housing Scheme. 1 family from each ward should be identified from each ward and they will be eligible for assistance of Rs 2 Lakh. The scheme made  mandatory during 2015-16 annual plan.
VIEW ORDER

Dec 12, 2014

MGNREGS contract employees salary increased

Govt issued an order to hike the MGNREGS contract employees salary with effect from 01/04/2014.
View Download

IAY House Plinth area-Limit Permitted to 82.5 m2

Thiruvananthapuram.Govt issued orders to allow assistance to Indira Awaas Yojana Benificiaries, those who made their house work up to plinth area of  82.5 m2. This benefit will be available to benificieries who completed house work and made agreement up to financial year 2013-14

Seniority-VEOs complaint against special rule in Kerala administrative tribunal- LSGD issue new order