ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Feb 11, 2014

ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടികൾ മുഴുവൻ കുളമാകുന്നു

ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത സ്കീമുകൾ മുഴുവൻ നാശ മാകുന്നത്തിനു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാവുകയാണ് ജാതി സെൻസസ് . വർഷങ്ങൾ എടുത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലിസ്റ്റിൽ വ്യാപകമായി പരാതിയുയർന്നിട്ടുണ്ട് . സർവേ  നടത്തിയവരെ  പഴി പറയാമെങ്കിലും വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിയില്ല . ജാതിയും മതവും ശേഖരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നില്ല . എന്നാൽ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത് രീതിയിൽ ആണ്‌ ശേഖരിച്ചതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് .

Feb 10, 2014

11JBDOS 1 Senior Superintendent and 3 Accounts officers were promoted as BDOS

 11joint Block Development Officers in the select list are
provisionally promoted and posted as Secretary, Block Panchayath/Block programme
0fficer on Rs.18740-33680 (revised) under Rule 9(A)(1) of General Rules of Kerala State and
Subordinate Service rules  
4 Senior Superintendents of the office of the Assistant Development
Commissioners and Accounts Officers of the Poverty Alleviation Units are also transferred and
posted to the stations noted against their names as Block Panchayath Secretaries in the
existing vacancies subject to the condition that the Officers in excess of the cadre strength
will be reverted as and when the candidates advised by the Public Service Commission joins
duty.
VIEW ORDER

Feb 7, 2014

VEO grade 2 seniority list published

The Final Integrated Seniority List of Village Extension Officer Gr.II for the period
from 30.07.2008 to 31.03.2011 prepared in accordance with the provisions contained in the order
read above is published.
VIEW SENIORITY LIST

Feb 5, 2014

Government sets up seventh pay commission

NEW DELHI: The government on Tuesday set up a four-member seventh central pay commission headed by former Supreme Court judge Justice Ashok Kumar Mathur. 
While the pay panel was announced in September, the government said its composition was now cleared by Prime Minister Manmohan Singh. 
Apart from Justice Mathur, the other members include petroleum secretary Vivek Rae, who is due to retire later this month, National Institute of Public Finance  and Policy (NIPFP) director Rathin Roy and Meena Agarwal, who is currently in the finance ministry. 

Feb 4, 2014

Valuation Should be done by Overseers

Thiruvananthapuram.LSGD decided to replace the charge to take valuation of beneficiary oriented schemes from Assistant Engineers to Overseers. As per the new decision valuation of house repairs can be done by the Overseers as in the previous years.

Feb 3, 2014

Dearness Allowance/Relief from January, 2014 will be 100%: December, 2013 AICPIN issued

New Delhi.As already mentioned and calculated in our previous post that Dearness Allowance from January-2014 will be 100% now continued in view of All India Consumer Price Index Number  for Industrial Workers (CPI-IW) on base 2001=100 for the month of December, 2013 declined by 4 points and pegged at 239 (two hundred and thirty nine).  Now it is absolutely confirmed that Dearness Allowance for Central Govt Employee & Dearness Relief for Central Govt Pensioner from Jan-2014 will be 100%. Decline in AICPIN of Dec, 2013 vanished the expectation of crossing the DA from 100%. 

Other Backward Classes- Creamy Layer Income limit raised to Rs. 6 lakh Order issued

Annual Performance Assessment Report of Local Self Government Institutions in Kerala published

The Annual Performance Assessment of Grama Panchayats and Municipalities, carried out as
part of Kerala Local Government Service Delivery Project (KLGSDP), has been completed.
Of the 978 Grama Panchayats and 60 Municipalities, 503 Grama Panchayats and 11
Municipalities have been found eligible for the Performance Grant share of Rs 311 crore.