ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Dec 9, 2016

Notification for the Departmental Test - Jan 2017

psc എന്നതിനുള്ള ചിത്രം  Notification for the Departmental Test - Jan 2017 has been issued. Applicants must remit Examination Fee and Certificate Fee through e-Payment. Payment by other modes like e-Chalan, Cash Chalan, Postal Order etc would not be accepted.


Last Date 02-December-2016

Dec 8, 2016

SIRD Integration With KILA- Orders Issued

SIRD KERALA എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

Govt decided to integrate State Institute of Rural Development(SIRD), with Kerala Institute Of Local Administration (KILA).The process should be completed within three months.

Dec 7, 2016

KERALA GENERAL TRANSFER GUIDELINES 2016 draft


kerala  govt employees എന്നതിനുള്ള ചിത്രംThe Personnel and Administrative Department of Kerala has released draft guidelines for general transfer and appointment. Draft will be discussed with Employees Organisations Chief Secretary.

MGNREGS Panchayat Staff salary enhanced- order issued

mgnregs എന്നതിനുള്ള ചിത്രംAs per the Government Order No.GO(MS)No.187/2016/LSGD dated 03-12-2016 the salary of MGNREGS Engineer, Overseer, Data Entry Operator are enhanced with retrospective effect 01-11-2016. The revised salaries are as follows.
Order page1
page2
page3