ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Oct 31, 2016

VEOs transfer order issed

CRD kerala എന്നതിനുള്ള ചിത്രംTVM. 33 VEOs are transferred  to their parent district due to the joining of new VEOs from PSC rank lists.
VIEW ORDER

Plan expenditure of LBs as on 29 Oct 2016

gramapanchayath എന്നതിനുള്ള ചിത്രംAt a Glance

  • Total Expenditure 9.88% (Rs 461.55 Cr)
  • No. of LBs have expenditure 1123 out of 1200 (93.58 % LBs)
  • Alappuzha district has TOP expenditure 14.38% (Rs 42.42 Cr)
  • Thrissur district has the LEAST expenditure 5.44% (Rs 23.28 Cr)

Internal audit in gramapanchayaths and municipalities guidelines issued

klgsdp എന്നതിനുള്ള ചിത്രംGovt issued a detailed guideline for the internal audits in garamapanchayaths and municipalities.This is to be done for the smooth implementation of projects as per KLGSP guideline.

view order

IAY SC Department Share Should met from LSGI Funds

Govt  Issued directions to the LSGIs to allocate SC fund in the ratio 25:40:35 for providing the SC Department share announced for SC ST IAY Beneficiaries. 
VIEW ORDER

Oct 27, 2016

RANKED LIST - FIELD WORKER - HEALTH SERVICE - PALAKKAD

kerala health department എന്നതിനുള്ള ചിത്രം

RANKED LIST - FIELD WORKER - HEALTH SERVICE - PKD

Landless and homeless pilot survey order issued


ems housing എന്നതിനുള്ള ചിത്രംGovt issued an order to start landless and home less survey in Ampoori,Povar and Karakulam gramapanacahayaths in Thiruvananthapuram districts.As per the order Kudumbashree and anganwadi workers will conduct the survey.

View order