ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Sep 8, 2016

ASHA workers honorarium increased

Tvm.Govt increased the honorarium of ASHA workers to Rs 1500 form 1000 per month. As per the order the enhanced rate will get with effect from 01/06/2016.Govt sanctioned  Rs.48,74,63,000-for the purpose in the Special TSB Account
VIEW ORDER

Illegal construction on holidays - Special squad formed


Lsgd issued an order to form special squad for control illegal building construction on holidays. 

coordination committee decisions on 7th september

sulekha plan എന്നതിനായുള്ള ഇമേജ് ഫലംTVM. co ordiation committee meeting held yesterday decided to cut 5% plan fund from LSGI which will not get approval within September 9.committee also decided to cut 10% plan funds from LSGIs which Submit  projects after september 30 for DPC approval
07/09/2016 ലെ കോര്‍ഡിനേഷന്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങള്‍

Sep 7, 2016

Special Festival Allowance for Public Sector Undertakings

kmml എന്നതിനായുള്ള ഇമേജ് ഫലം 
Government have sanctioned Special Festival Allowance for the employees working in Public Sector undertakings.For details view GO(Ms) No 354/2016/Fin Dated 06/09/2016.

Onam Advance 2016;Order issued

kerala govt എന്നതിനായുള്ള ഇമേജ് ഫലംGovernment have sanctioned Onam advance to State Government employees,part-time contingent employees,NMR/CLR employees etc.
For details view GO(P)No 129/2016/Fin Dated  01/09 /2016  & Cabinet Note

Sep 2, 2016

Kerala govt employees onam bonus and festival allowance announced


onam എന്നതിനായുള്ള ഇമേജ് ഫലംTvm.Govt have issued an order to declare the Onam bonus.As per the order Rs. 3500 will be the onam bonus. Emploees whose salary below 22000 will get onam bonus . Other employees get Rs 2400 as festival allowance.