ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Jun 1, 2016

Deputation of Officers - Time Limit - Extended

Government have extended the date of reversion of officers upto 30/06/2016 for those officers whose period of deputation expired during the currency of Model Code of Conduct.

For details viewGO(P)No.77/2016/Fin Dated 30/05 /2016 

 

Two HCs were promoted as JS

Two senior most Head clerks in the rural development department were promoted as JS.

4 Joint BDOs promoted as BDOs

CRD issued an order to promote 4 GEOs as Joint BDOs.