ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Apr 25, 2016

Kerala SSLC Result 2016

Kerala SSLC exam results can be expected to be published on or before 27 April, 2016. Links to Kerala SSLC Results March 2016 and SSLC Result Analyser Software will be made available at this site as soon as they are published. Students can get the SSLC results and Result Analyser on the following links.


 
SSLC Result 2015-Individual
SSLC Results 2016 by IT@School
SSLC Results 2016 by NIC
SSLC Result 2015-Schoolwise
SSLC Results 2016-School wise
SSLC Results 2016-School wise 

Apr 21, 2016

Join Gramasevakan Whatsapp group


 whatsapp എന്നതിനായുള്ള ഇമേജ് ഫലം Now gramasevakan launch its whatsapp group for employees. If you wish to join this please fill out the form given below.

Go and Fill the form

Apr 14, 2016

VEOs- JBDO draft job chart for suggestion

Kottarakkara. SIRD issued detailed draft job chart for VEOs to Joint BDOs.

VIEW draft job chart
blog is under updation
please give your valuable suggestions
-----------------------------------------------
veonews@gmail.com