ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Jan 21, 2016

Revision of Pension and related Benefits - Orders Issued


 
overnment have issued orders on the recommendations of the Tenth Pay Revision Commission on the revision of pension and related benefits.

For details view GO(P) No.09/2016/Fin Dated 20/01/2016

10th PAY REVISION ORDER ISSUED

Thiruvananthapuram. Govt issued the order regarding pay revision

Revision of Pay and Allowances - Orders Issued
 
Kerala Government have issued orders on the recommendations of the Tenth Pay Revision Commission on the revision of pay and allowances of state government employees and teachers.

For details view GO(P) No.07/2016/Fin Dated 20/01/2016

pay revision order  pay revision order pay revision order