ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Jun 20, 2015

Kerala panchayath election 2015 voters list published


State election commission have published the voters list by online. Anyone can view voters list booth wise or check voters list with Election ID cards.
Click the button below for searching Voter Details
Search Voter
Click the button below for viewing Voter's List
View Voter's List
Sub inspector notification issued

RecruitmentsKerala PSC issued notification for the post of SUB INSPECTOR.

SUB INSPECTOR OF POLICE - TRAINEE - POLICE -KERALA CIVIL POLICE

CATEGORY NO:- 161/2015 to 164/2015

ARMED POLICE SUB INSPECTOR - TRAINEE - POLICE - ARMED POLICE BATTALIONARMED POLICE SUB INSPECTOR - TRAINEE - POLICE - ARMED POLICE BATTALION

CATEGORY NOS:- 165/2015 to 167/2015


Jun 19, 2015

Performance audit in every month - order issued


Govt issued an order to implement monthly performance audit in gramapanchayaths.As per this order the performance audit will conduct audit every month.

VIEW ORDER

Jun 17, 2015

Seva Society formation in MahathmaGandhi NREGS Directions Issued


Image result for mgnregs
As per the recomentations of Murali Committee LSGD issued detailed guidelines for the formation of 'Seva Society' in Gramapanchayath level. Skilled and semi skilled workers belonging to the families of MahathmaGandhi NREGS will be members of the society.
view Guidelines

Jun 15, 2015

10th KERALA pay commission report may submitted soon10th pay commission may submit the first part of the report to the government on this month.All the discussions have been completed and Report preparation is in  progress.

Jun 6, 2015