ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

May 30, 2015

Integrated VEO Seniority List up to 2014 Finalized

Image result for pen and office fileIntegrated Seniority List of Grade II Village Extension Officers appointed during 1/04/2011 to 31/12/2014 were finalized by CRD after considering the objections raised by the incumbents.

SC/ST Housing - Subsidy Increased to 3 Lakh

Tvm.LSGD allowed all Local Self Govt Institutions to enhance the subsidy given for House Construction to SC/ST families from Rs2 Lakh to 3 Lakh. Beneficiaries received assistance after 11/07/2014 will be eligible for 3 Lakh