ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Apr 27, 2015

IAY House permitted on Village Officer's Residence Certificate

IAY house can be sanctioned on the basis of residential certificate issued by Village Officer. If the beneficiary have no possession  certificate or property documents, house can be sanctioned on the ground that the family is residing in the plot for the last 8 years.

Apr 7, 2015

MGNREGS 2015-16 circular issued

Govt issued a detailed circular regarding the implementation of MGNREGs works during 2015-16.As per the new guidelines  agriculture activities can not be taken up,but the 60% of  MGNREGS works  must help agriculture.

VIEW ORDER

MGNREGS Wage rate increased to Rs 229

Image result for mgnrega workers

NewDelhi.Union Govt decided to enhance the wage rate given to unskilled workers of MG NREGS. As per the revision workers belongs to Kerala will get Rs 229 per day. Later it was Rs 212 per day. 

view notification