ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Feb 24, 2015

Palliative Care Nurses Honorarium Increased- Order

Image result for palliative careTVM.govt have issued an order to increase the honorarium of palliative nurses working in LSGIs.As per the order the honorarium increased to 10000 with effect from 01/06/2014.
VIEW ORDER

Swaachh Bharat Mission survey - VEOs are the GP level supervisors


Image result for swachh bharatThiruvananthapuram.Kerala Govt decided to conduct a baseline survey about the sanitation facilities at house hold, school and anganwadi level. Survey will be conducted using the service of ASHAA workers and Kudumbashree Volunteers. Village Extension Officers were designated as Panchayath level supervisors for the survey activities.Each VEOs will get Rs 1200 as incentive. General Extension Officers will be the Co Ordinators at Block Level. 

ViewOrder   /  Download