ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Sep 19, 2014

"Pension Fund Regulatory and Development Authority (Exit) Regulations, 2014" draft published for comments

banner1

PFRDA has prepared the draft Exit Regulations, 2014 for the subscribers of National 
Pension System (NPS) as envisaged under section 52 (2) of the PFRDA Act, 2013. Now, 
the draft document is being published on the website for inviting comments from 
general public and all concerned. 
 It may also be noted that comments/feedback on the draft may be forwarded by email 
to the e-mail id Venkateswarlu.peri@pfrda.org.in 
latest by 3rd October, 2014. 

VIEW PFRDA ( Exit) Regulations-Draft

Sep 5, 2014

Promoted joint BDOs and DWWOs with out degree will be reverted

Thiruvananthapuram. LSGD issued an order to take next steps to revert promoted BDOs and district women's welfare officers without a degree.

VIEW ORDER 

Sep 3, 2014

Kerala public sector employees onam Bonus - Order issued

TVM.govt issued a detailed direction about the public sector employees onam bonus.

VIEW ORDER

Communal/Religious Organisations restricted to Government employees


Govtamended the Kerala Govt Servant Conduct Rules to restricted their employees becoming office bearers of any communal or religious organisations.

Linking of MGNREGS and PMJDY order issued

 Central govt issued a direction to the states that the MGNREGS workers must start bank account in nationalized bank and avail the benefits of PMJDY.

view order