ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Dec 26, 2013

Incomplete Houses other than IAY- financial assistance can be given

Thiruvananthapuram.Govt issued an order to allow subsidy at the new rate, for the incomplete houses in Gramapanchayaths, Municipalities and Corporations. The benefit will be permissible  only to incomplete houses other than IAY

Stores Purchase Department- Kerala Public Procurement Bill 2014 (Draft)

The Government has decided to formulate the Kerala Public Procurement Bill 2014, to regulate public procurement system.The main objective is for ensuring transparency, fair and equitable treatment of bidders, promoting competition, enhancing efficiency and economy, maintaining integrity and public confidence in the public procurement process.  The category of procurement includes the goods, works and services.  The proposed bill will form the basis for the procurement system of Government departments, Public Sector Undertakings, Local Self Government Institutions, Universities and Autonomous bodies etc.  It has become necessary to frame the bill incorporating all amendments and orders issued so far to take care of the latest technological and procedural advancements in making purchase decisions.
   Hence you are requested to forward remarks/suggestions, if any, on the draft Kerala Public Procurement Bill-2014 to:The Under Secretary to government
   Stores Purchase (A) DepartmentGovernment Secretariat
   Thiruvananthapuram- 695 001
   Tel: 0471- 2518109
   Last date: On or before 03/01/2014

   DA/DR rates revised with effect from 01/07/2013 - order issued

   Government have issued orders revising the Dearness Allowance/Dearness Relief and issued general  guidelines for the payment.For details 
   view GO(P) No.629/2013/Fin Dated 23/12/2013
    GO(P)No 630/2013/Fin Dated 23/12/2013.   

   Dec 23, 2013

   RANKED LIST-VILLAGEMAN-REVENUE-THIRUVANANTHAPURAM

   "Wildlife is ‘shot’ at sight" The Hindu Report about a VEO


   Looking through the camera viewfinder to capture nature in action used to be a pastime for her. Not anymore. Raseena Nasir, a village extension officer at the Edakkad block development office here, takes her passion seriously. She spends her spare time and holidays to travel to various wildlife hotspots in the State to shoot wildlife in action.
   READ MORE

   Sasthamcotta JBDO(rural housing) Zcaria Mathai passed away

   Sasthamcotta.Sasthamcotta JBDO(rural housing) Zcaria Mathai passed away yesterday.

   Dec 20, 2013

   35 Senior most General Extension Officers/Extension Officer (Housing) Gr.II / Extension Offrcer (Women's Welfare) Gr.II are promoted

   Thiruvananthapuram.35 Senior most General Extension Officers/Extension Officer (Housing)
   Gr.II / Extension Offrcer (Women's Welfare) Gr.II are promoted to the cadre of Joint Block
   Development Officers (EGSiRH) in the scale of Pay of Rs.16180-29180

   Promotion of GEO/EO(H)/EO(WW) to Joint BDOs

   Secretary or any Other Officers can implement Ashraya House, Housemaintenance etc

   As per govt order No  GO.1559/2010/LSGD dated 06.05.2010 panchayath secretary or any other officials can implement Ashraya House, House maintenance etc

                             View Download

   25 Joint BDOS in Rd department were transferred/promoted

   Thiruvananthapuram.Transfer and postings of 25 Joint Block Development Officers are
   ordered with immediate effect on the basis of the options in the queue list 2013
   exercised by the incumbents concerned and in exigencies of service.

   Transfer of Joint BDOs

   Assistant Secretary becomes the implementing officer of SC projects and MGNREGS

   Thiruvananthapuram. Coordination commiteemeeting held December 18th decided to give digital signature to Assistant Secretary and designate AS as the implementing officer of all SC projects in Gramapanchayths.
   VIEW decisions

   Dec 19, 2013

   MGNREGS under Development standing committee - clarification issued

   TVM.panchayth director issued a clarification to clear that  MGNREGS and related activities will come under Development standing committee.

   View  Download

   Dec 16, 2013

   IAY guidelines modified - household with a single girl child will get first priority

   Newdelhi. central govt have modified the IAY guidseline for the year 2013-14 which have published June 2013. and give first priority to  Households with a single girl child.

   State should organize training for lAY beneficiaries before starting construction of house Central govt issued circular

   Newdelhi.A decision has been taken by the central RD department
   that out of 4% of the funds released which are to be utilized as Administrative
   Expenses, upto 1% should be used for IEC activities. Under this the State
   should organize training for lAY beneficiaries before starting construction of
   house. The States should also enlist other activity areas such as training of
   local masons, training on maintenance practices technology demonstration,
   information on different design options for construction of houses etc.

   VIEW CIRCULAR

   Dec 12, 2013

   Christmas- Early Disbursement of 25% of Pay & Allowances and Pension order issued


    Thiruvananthapuram. Government have ordered early release of 25% of Pay and Allowances for December 2013 and Pension/ Family Pension/ Kerala Freedom Fighters Pension for January 2014 in connection with Christmas.


   SECC draft list and Gramasabhas soon

   Thiruvananthapuram.CRD issued a circular to announce that the publication of  caste census draft list started soon .As per the circular ward Gramasabhas should be called for verify the data within ten days after the release of Draft census repot.

   VIEW draft reports  

   Dec 9, 2013

   gramavikasanam.org - RDOA starts website

   Thiruvananthapuram.Rural development officers association starts website.www.gramavikasanam.org is the web address.
                                        

   Dec 7, 2013

   LDC Pathanamthitta & Thrissur Answer Key 2013

   Pathanamthitta & Thrissur - December 7, 2013


   Lower Division Clerk (218/2013)
   Answer Key & Question Paper
   Exam Date : 07/12/2013

   Dec 4, 2013

   A crime file against IKM

    
   "പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്‍ പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിയാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തില്‍ ഐ കെ എം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ റോളിലുള്ളതു് പഞ്ചായത്തെന്ന സ്ഥാപനത്തിനു് പുറത്തുള്ള ഐ കെ എം ടെക്‍നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റാണു്. തന്റെ ചുമതലയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിന്മേല്‍ സെക്രട്ടറിക്കു് നിയന്ത്രണാധികാരമില്ലാത്തതു് ഭരണപ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടു്."


   Read Full Story 

   Dec 3, 2013

   10th Pay Revision Commission- Constituted order issued

    
    
   Government have constituted Pay Revision Commission  to study and make recommendations on revising the pay and allowances and other benefits of the State Government Employees,staff of educational institutions, local bodies etc.Six month will be the -time given to this commission to submitt its report.

     

   VEOs seniority list- service book verification started

   Thiruvananthapuram.CRD starts service verification of VEOs -service books at various centres across the state.
   View Download