ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Dec 26, 2013

Incomplete Houses other than IAY- financial assistance can be given

Thiruvananthapuram.Govt issued an order to allow subsidy at the new rate, for the incomplete houses in Gramapanchayaths, Municipalities and Corporations. The benefit will be permissible  only to incomplete houses other than IAY

Stores Purchase Department- Kerala Public Procurement Bill 2014 (Draft)

The Government has decided to formulate the Kerala Public Procurement Bill 2014, to regulate public procurement system.The main objective is for ensuring transparency, fair and equitable treatment of bidders, promoting competition, enhancing efficiency and economy, maintaining integrity and public confidence in the public procurement process.  The category of procurement includes the goods, works and services.  The proposed bill will form the basis for the procurement system of Government departments, Public Sector Undertakings, Local Self Government Institutions, Universities and Autonomous bodies etc.  It has become necessary to frame the bill incorporating all amendments and orders issued so far to take care of the latest technological and procedural advancements in making purchase decisions.
   Hence you are requested to forward remarks/suggestions, if any, on the draft Kerala Public Procurement Bill-2014 to:The Under Secretary to government
   Stores Purchase (A) DepartmentGovernment Secretariat
   Thiruvananthapuram- 695 001
   Tel: 0471- 2518109
   Last date: On or before 03/01/2014

   DA/DR rates revised with effect from 01/07/2013 - order issued

   Government have issued orders revising the Dearness Allowance/Dearness Relief and issued general  guidelines for the payment.For details 
   view GO(P) No.629/2013/Fin Dated 23/12/2013
    GO(P)No 630/2013/Fin Dated 23/12/2013.   

   Dec 23, 2013

   RANKED LIST-VILLAGEMAN-REVENUE-THIRUVANANTHAPURAM

   "Wildlife is ‘shot’ at sight" The Hindu Report about a VEO


   Looking through the camera viewfinder to capture nature in action used to be a pastime for her. Not anymore. Raseena Nasir, a village extension officer at the Edakkad block development office here, takes her passion seriously. She spends her spare time and holidays to travel to various wildlife hotspots in the State to shoot wildlife in action.
   READ MORE

   Sasthamcotta JBDO(rural housing) Zcaria Mathai passed away

   Sasthamcotta.Sasthamcotta JBDO(rural housing) Zcaria Mathai passed away yesterday.

   Dec 20, 2013

   35 Senior most General Extension Officers/Extension Officer (Housing) Gr.II / Extension Offrcer (Women's Welfare) Gr.II are promoted

   Thiruvananthapuram.35 Senior most General Extension Officers/Extension Officer (Housing)
   Gr.II / Extension Offrcer (Women's Welfare) Gr.II are promoted to the cadre of Joint Block
   Development Officers (EGSiRH) in the scale of Pay of Rs.16180-29180

   Promotion of GEO/EO(H)/EO(WW) to Joint BDOs

   Secretary or any Other Officers can implement Ashraya House, Housemaintenance etc

   As per govt order No  GO.1559/2010/LSGD dated 06.05.2010 panchayath secretary or any other officials can implement Ashraya House, House maintenance etc

                             View Download

   25 Joint BDOS in Rd department were transferred/promoted

   Thiruvananthapuram.Transfer and postings of 25 Joint Block Development Officers are
   ordered with immediate effect on the basis of the options in the queue list 2013
   exercised by the incumbents concerned and in exigencies of service.

   Transfer of Joint BDOs

   Assistant Secretary becomes the implementing officer of SC projects and MGNREGS

   Thiruvananthapuram. Coordination commiteemeeting held December 18th decided to give digital signature to Assistant Secretary and designate AS as the implementing officer of all SC projects in Gramapanchayths.
   VIEW decisions

   Dec 19, 2013

   MGNREGS under Development standing committee - clarification issued

   TVM.panchayth director issued a clarification to clear that  MGNREGS and related activities will come under Development standing committee.

   View  Download

   Dec 16, 2013

   IAY guidelines modified - household with a single girl child will get first priority

   Newdelhi. central govt have modified the IAY guidseline for the year 2013-14 which have published June 2013. and give first priority to  Households with a single girl child.

   State should organize training for lAY beneficiaries before starting construction of house Central govt issued circular

   Newdelhi.A decision has been taken by the central RD department
   that out of 4% of the funds released which are to be utilized as Administrative
   Expenses, upto 1% should be used for IEC activities. Under this the State
   should organize training for lAY beneficiaries before starting construction of
   house. The States should also enlist other activity areas such as training of
   local masons, training on maintenance practices technology demonstration,
   information on different design options for construction of houses etc.

   VIEW CIRCULAR

   Dec 12, 2013

   Christmas- Early Disbursement of 25% of Pay & Allowances and Pension order issued


    Thiruvananthapuram. Government have ordered early release of 25% of Pay and Allowances for December 2013 and Pension/ Family Pension/ Kerala Freedom Fighters Pension for January 2014 in connection with Christmas.


   SECC draft list and Gramasabhas soon

   Thiruvananthapuram.CRD issued a circular to announce that the publication of  caste census draft list started soon .As per the circular ward Gramasabhas should be called for verify the data within ten days after the release of Draft census repot.

   VIEW draft reports  

   Dec 9, 2013

   gramavikasanam.org - RDOA starts website

   Thiruvananthapuram.Rural development officers association starts website.www.gramavikasanam.org is the web address.
                                        

   Dec 7, 2013

   LDC Pathanamthitta & Thrissur Answer Key 2013

   Pathanamthitta & Thrissur - December 7, 2013


   Lower Division Clerk (218/2013)
   Answer Key & Question Paper
   Exam Date : 07/12/2013

   Dec 4, 2013

   A crime file against IKM

    
   "പഞ്ചായത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്‍ പഞ്ചായത്തു സെക്രട്ടറിയാണെങ്കിലും പഞ്ചായത്തില്‍ ഐ കെ എം സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ പ്രോഗ്രാമുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര്‍ റോളിലുള്ളതു് പഞ്ചായത്തെന്ന സ്ഥാപനത്തിനു് പുറത്തുള്ള ഐ കെ എം ടെക്‍നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്റാണു്. തന്റെ ചുമതലയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളിന്മേല്‍ സെക്രട്ടറിക്കു് നിയന്ത്രണാധികാരമില്ലാത്തതു് ഭരണപ്രശ്നങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടു്."


   Read Full Story 

   Dec 3, 2013

   10th Pay Revision Commission- Constituted order issued

    
    
   Government have constituted Pay Revision Commission  to study and make recommendations on revising the pay and allowances and other benefits of the State Government Employees,staff of educational institutions, local bodies etc.Six month will be the -time given to this commission to submitt its report.

     

   VEOs seniority list- service book verification started

   Thiruvananthapuram.CRD starts service verification of VEOs -service books at various centres across the state.
   View Download

   Nov 28, 2013

   12th five year plan Revised guideline published

   Thiruvananthapuram. Govt have published revised guideline for the plan implementation. As per the GO(MS)number 362/2013 LSGD dated16.11.2013 the plan implementation preparation process can be   started from June 2013.  Standing committees power was reduced and  panchayth committee can easily take decisions.house maintenance can only be given to beneficiaries have house with age more than 8 years. Area of houses in plan increased to 66sq m.


   View -GO(MS)number 362/2013   Download

   Tenth PAY COMMISSION REPORT SOON-Commission appointed


   THIRUVANANTHAPURAM: A panel led by Justice C N Ramachandran Nair has been appointed to submit a report after reviewing on the pay revision of government employees. The commission will make a study on employees pay hike and benefits.   Advocate T V George and retired finance additional secretary K V Thomas are the other members of the panel. Briefing reporters after the weekly cabinet briefing,CM said the        revision will be implemented as per the report submitted.


   Tenth PAY COMMISSION REPORT 

   Nov 26, 2013

   Disability pension: Income limit will be increased

   Thrissur.CM  said that the income limit for getting disability pension will be increased. The income limit for Old age and widow pension has been increased. Disabled persons also have the right for pension. This decision was taken on the basis of petition received at JSP

   The insurance project for Kudumbashree members inaugurated

   kuduma

    Thiruvananthapuram  CM has today said that Kudumbashree is a force that guides qualitative changes in the society and that it is a model for other states to emulate. He was inaugurating the insurance project for Kudumbashree neighborhood members and Kudumbashree travels.

   BPL category extended to provide free treatment

   22-11-2013: Those people, who come under Ashraya project, those undergoing dialysis, those who are specially challenged, having autism and like ailments in six categories were included in BPL category so as to provide free treatment to them, said CM while inaugurating the JSP at Thrissur.
   Certain uncertainties were noticed in converting APL category to BPL. AS per present law many of them cannot be converted into BPL category. But it is not right to include those in Ashraya project under APL category. CM said that such people would be converted to BPL category.

   Nov 23, 2013

   Kerala PSC LD Clerk Kollam and Kannur answer key

   Kerala PSC LD Clerk  examination 2013 for Kollam and Kannur on : 23.11.2013                                                          KOLLAM          KANNUR

   Nov 20, 2013

   Decision on 10th pay commission for State government employees soon: Chandy

   Palakkad.Chief Minister Oommen Chandy has said that the government will take a decision on constituting the 10th Pay Commission for government employees and teachers in the State soon.
   Inaugurating the 39th State conference of the Kerala NGO Association here on Tuesday, the Chief Minister said the Pay Commission would have to be appointed after June 30, 2014. 

   Nov 14, 2013

   Kerala Govt employees DA 10% increased

   Thiruvananthapuram: Dearness Allowance of government employees and School Teachers increased by 10 percent with effect from July 2013. With this the total DA has become 63 percent of the basic salary 

   Government have renewed the Group Personal Accident Insurance Scheme for a further period of one year with effect from 01/01/2014

    Thiruvanananthapuram.Director of Insurance has forwarded the proposal for the renewal of the scheme with effect from 1.1.2014 to 31.12.2014 and requested to enhance the premium rate.
    He has proposed  to enhance the Premium rate for the employees of KSEB to ry'750/-, KSRTC to
   450/- and Rs300/- to others frorrr the existing rate including service tax. It was also
   proposed to enhance the assured sum from 8lakh to 10 lakh.
   Government have examined the proposal of the Director  and order issued.

   view order