ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Feb 29, 2012

Auto driving and auto purchase- Unit cost increased

Thiruvananthapuram. decentralisation co ordination committe meeting held on 22/02/2012 decided to increase the subsidy for auto purchase to Rs 50000.But it is not clear that the decision will applicable for all panchayaths .this decision is being taken for Thazhava gramapanchayath's Auto driving training project.But the panchayath must ensure the bank loan and the subsidy will be availed as back end.
view decisions

Feb 27, 2012

All India strike - will be treated as DIES NON

Kerala govt will treat the strike as dies non . Govt employees will not get salary and other benefit if they go on strike. Govt has given special order to terminate provisional employees if they will not attend office duty.

Driving training project again rejected

State decentralisation co-ordination committee rejected Nandhiyodu gramapanchayath's driving training project for 149 women. GP has submitted a project which assures driving training only this is the only reason for the rejection.The committee has given direction to change the project with job assurance. ie modify the project with vehicle purchase. view the committee's decisions

SPARK generated Salary Bills made mandatory
In a meeting convened by  the Chief Secretary  with Secretaries, it was decided to make SPARK generated pay bills mandatory from 1st March 2012.For details of the extract of minutes view Circular No.7909 /ITSF/2012/Fin Dated 24/02/2012

Feb 26, 2012

Only cattle shed, goat shed and hen coops in MGNREGS

As per new MGNREGS guidelines cattle shed,goat shed and hen-coop may be made. New guidelines will not permit any other activity in cattle rearing .But the state government decided to make a proposal before central govt, ie gave benefits of MGNREGS to farmers rearing cows with 10 litres milk per day.
As per the Mihir Sha committee report only 5 cow sheds,5 goat sheds and 5 hen coops will be made in a Gramapanchayath per year. Beneficiary selection also included in the scheme and priority will be given to SC/ST , BPL , IAY beneficiaries etc.
READ THE FULL REPORT

False case against JBDO, Alangad block staff protested on Friday

Ernakulam. Alangad block staff protested against a false case filed by Kodungallur panchayath members against housing officer. All staffs in block panchayath participated in the one day non cooperative strike .
Earlier panchayath members have asked housing officer to allow IAY house to some ineligible beneficiaries. JBDO rejected the need and a dispute arised.

Feb 25, 2012

One clerk's service allow to Gramapanchayath Engineering wing in Pathanamthitta

Pathanamthitta. In the plan implementation review meeting district panchayath president has given strict direction to allow plan clerk's service to grama panchayath engineering wing. Assistant executive engineers and assistant engineers complained in the meeting that there was an order in this regard but most of the Panchayath secretaries did not allow the services of a Clerk. Based on this request district panchayath president gave strick direction to DDP for releasing the service of a plan clerk.

Harthal - PSC exams in Thrissur district postponed

Feb 24, 2012

LDC- PH candidates certificate verification starts

All PH candidates who wrote the LDC exam must submit self attested copies of certificates , ie date of birth ,educational qualification and disability certificate along with an application to the concerned district PSC offices. The last date of submission is March 3. Register number must be noted in the application. PH candidate's short list will be published in March and suitability verification will be on March 23 at all district PSC offices.

LSGDs plan expenditure below 50%

As per the reports on February 18 LSGDs spent 50% below of plan fund . Gramapanchayaths spent 30-40 % , block panchayaths 35-48% and district panchayaths below 32%. Municipality spent 32% and Corporation spent 25 %. As per planning board direction it is necessary to spend 60 %plan fund by December.

Feb 23, 2012

Two new blogs for VEOs

Two other new blogs for VEOs and govt Employees
http://www.keralaveo.blogspot.com
http://www.aneeshveo.blogspot.com

'We want Panchayath Secretary post' - VEOs

VEOs from various part of this state agitate against the panchayath secretaries associations demand BPO posts.Now the VEOs put forward a demand that they also get the promotion posts in panchayath departments.They said that they implement the majour part of money in the Grama panchayaths but they dont get any of the promotion posts in the Panchayath department.

cattle rearing ,fisheries and poultry included inMGNREGS

Newdelhi. As per planning commission member Mihir Sha headed committee's report central govt has decided to include cattle rearing fisheries and poultry in MGNREGS from april 2012.

Feb 22, 2012

Private hospital nurses salary through bank - Order issued

Kochi. In a bid to end the exploitation of nurses in Kerala, the State Government has decided to direct private hospitals to pay salaries to nurses through banks.
An order in this regard was issued yesterday by the Labour department. The department had taken this initiative in the light of mounting complaints about disparities between the actual salary paid to the nurses and the salary shown in the hospital records.
Nurses in several hospitals are demanding a hike in the minimum wages fixed by the government as it was not sufficient for survival considering the cost of living in the state.

LDC valuation of answer sheet completed.

Thiruvananthapuram.LDC valuations completed for all districts on February 16 and PSC is on fasttrack to publish the LDC ranklist before 31, March. All the LDC list preparation work is doing at Pattom Office to avoid delay. The pending LGS work will do after the preperation of LDC rank lists.Another reason for the preperation of LDC lists is the nativity issue which is now on Court.If the LDC rank list come first and advise starts so many NJD vacancies will come on LGS.
PSC meeting also decided to give notification for more than 100 posts before March 31.Meeting took another decision to appoint 38 existing Preventive Officer vacancy from the existing Rank list.

NREGS-Panchayath secretaries going to strike

Thiruvananthapuram.Panchayath secretaries association state committee decided to strike against the govt decision to appoint BPO posts in rural development department. They said that all the implementation work done by the Panchayath employees . So the panchayth employees are eligible for the supervisory posts . They decided to in cooperate with NREGS.

Feb 21, 2012

MGNREGS- read this news report

Mathrubhumi online published an article related MGNREGS and its implementation written by Dr.Mary George.
read the article

Feb 20, 2012

Rearrangemets of staff nurses in Health Dept. 310 posts will be abolished

Director of help department issue an order to rearrange staff nurses in the PHCs and CHCs where on in patients to taluk hospitals and other hospitals. Due to the rearrangement staff nurses in 144 centers will be transfered. Surplus nurses in the district TB centers also included in the rearrangement. The total effect of the rearrangement is abolition of hundreds of posts.

Panchayath Secretary vacancies are not reported

PSC stopped the advice for appointment process of Panchayath Secretary because the new vacancies are not reported by the panchayath department. There were 235 rank holders in the Panchayath Secretary rank list has got advice for appointment from PSC. Now there are 18 NJD vacancies and 19 direct recruitment vacancies. But the panchayath officials said that they are not able to report new vacancy due to the integration of the secretary post.

Feb 19, 2012

VEO post must be equalised to Panchayath Secretary- Advt.K.Raju MLA

Kollam.Advt. K.Raju MLA (Punalur) said that the VEO post must be equalised to Panchayath secretary. In the inaugural speech of KCDEOA state conference representatives' meeting, he said this.

Feb 17, 2012

Implement plan with proper guidelines

Now the plan implementation before VEOs is a big burden due to some training projects . Many of the VEOs do not object this type projects but some one find out the guide lines and avoid this type projects. For example the govt made clear that JCB training should not implement. But someone going to implement it .Like this driving training does not implemet without job assurance . But some VEOs implement four wheeler and three wheeler driving projects .some others are ready to implement any projects in this world ! Please read the following and collect important subsidy msnr orders before implementation started.

RD Dept - general transfer- guide lines and application

view all guidelines and application form

EMS housing Unit costs increase

The Decentralization Co-Ordination committee decided to increase the unit cost of General and SC housing to Rs. 2 lakh and St to Rs 2.5 lakhs to the beneficiaries who made agreement after 01/04/2011.the committee also decided to hike the unit cost of land purchase to 1.5 lakhs.
view the all  decisions

KCDEOA 53ed state conference started

No declarations . ..


Kollam.KCDEOA's 53ed state conference was inaugurated by RD minister K.C. Joseph, but he has not declared any benefits to employees . In his inaugural speech he announced the the BPO post will create soon and the anomali committee will take a favourable decision .He added that the govt will implement NRLM only through rural development department. RD commissioner Nandakumar also said that all the necessary file works were made for solve the anomalies in the pay revision.
All of the employees expect some declarations in this conference from the minister mainly the conversion of pre service into inservice .

ASHA workers allowence increased to Rs 500

Cabinet meeting decided to increase the ASHA workers monthly allowence from 300 to 500 with effect from 2011 April 1.

Feb 16, 2012

Piravam byelection on March 18

Purchase of Motor Car/Motor Cycle/Scooter- Non-Refundable withdrawal from GPF- Basic Pay limit - Revised

 Government have revised the basic pay limit for availing No-Refundable withdrawals from General Provident Fund for the purchase of Motor Car and Motor Cycle/Scooter.For details view/ download  GO(P)No.83/2012/Fin Dated 03/02/2012

panchayath day changed

Govt have  decided to redesignate Panchayath  Day from February 19th which is  the birthday of Sri Balwanth Rai Mehtha to April 24th, the day of 73 rd constitutional amendment day.Now the central govt celebrates April 24th as national panchayath day.
 view order  സ.ഉ(എം.എസ്) 34/2012/തസ്വഭവ

Feb 15, 2012

Age limit of teachers appointment increased to 40സ്വകാര്യ എയ്ഡഡ് ആര്‍ട്സ് ആന്റ് സയന്‍സ് കോളേജുകളിലും, ട്രെയിനിങ് കോളേജുകളിലും, സംസ്കൃത കോളേജുകളിലും അദ്ധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള ഉയര്‍ന്ന പ്രായപരിധി 2012 ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ (ഒരു വര്‍ഷം) വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായി താത്കാലികമായി 40 വയസായി ഉയര്‍ത്തി ഉത്തരവായി.

വി ഇ ഓ മാരുടെ ശമ്പളം ഉയര്‍ത്തും

തിരുവനന്തപുരം .വി ഇ ഓ മാരുടെ ശമ്പളം അനോമലി കമ്മറ്റി പരിഹരിക്കുമെന്നുരപ്പായി.അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തില്‍ കാര്യമായ മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കും .നേരത്തെ വി ഇ ഓ മാരുടെ ശമ്പളം ഉയര്‍ത്തുവാന്‍ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള CRD യുടെയും LSGD യുടേം ശുപാര്‍ശ വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ആവശ്യപ്പെട്ടു തള്ളിയിരുന്നു. വീണ്ടും റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ നല്‍കിയതിന്‍ പ്രകാരം തീരുമാനം ഉടനുണ്ടാവും .

Review meeting in Pathanamthitta ,VEOs were ridiculed

 if you have any difficulty please inform us 
പത്തനംതിട്ട . ജില്ല കലക്ടര്‍ ഇന്നലെ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ പദ്ധതി നിര്‍വഹണ അവലോകന യോഗം ജനപ്രതിനിധികളും ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേര്‍ന്ന് വി ഇ ഓ മാരെ ആക്ഷേപിക്കാനുള്ള വേദിയാക്കി മാറ്റി. മുഴുവന്‍ നിര്‍വഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയ യോഗത്തിലാണ് വി ഇ ഓ മാര്‍ ക്രുരമായി അപമാനിക്കപ്പെട്ടത്
ഓരോ വി ഇ ഓ മാരെയും വിളിച്ചു പരസ്യമായ അപമാനിക്കലയിരുന്നു യോഗത്തില്‍ നടന്നത്. പഞ്ചായത്തുകള്‍ തോന്നിയ പടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോജക്ടുകള്‍ ഇമ്പ്ലെമെന്ടു ചെയ്തു ചെലവു കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അധിക്ഷേപം . ആറു മാസം സര്‍ക്കാര്‍ ചെലവില്‍ ട്രെയിനിംഗ് നല്‍കിയിട്ടും എങ്ങനെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാമവികസന വകുപ്പിലെ ഉന്നതരും സൊന്തം ജീവനക്കാരെ മറ്റുള്ളവര്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ കടിച്ചു കീറിയത് .
കലക്ടര്‍ പ്രാഥമികമായി അവലോകനം നടത്തി പിന്മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഈ അപമാനകരമായ സംഫവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്. സഹികെട്ട് പ്രതിഷേധവുമായി എന്നീക്കനോരുങ്ങിയ വി ഇ ഓ മാരോട് ഇവിടൊന്നും പറയണ്ട നിങ്ങളുടെ സംഘടനയില്‍ പോയി സംസാരിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് പറഞു അക്ഷേപിക്കയായിരുന്നു ജില്ല പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിടെന്റും കൂടരും.

ഒഴിവുകള്‍ ഉടന്‍ പി.എസ്.സിക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാന്‍ നിര്‍ദേശം

തിരുവനന്തപുരം: നടപ്പുസാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തെ പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളും അതിനുമേല്‍ സൃഷ്ടിച്ച സൂപ്പര്‍ ന്യൂമററി തസ്തികകളിലെ ഒഴിവുകളും ഇനിയും കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യാത്ത നിയമനാധികാരികള്‍ അവ എത്രയും വേഗം കമ്മീഷന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പ് മേധാവികള്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

ഗ്രാമസഭ മൂന്നുവട്ടം ചേര്‍ന്നാല്‍ മതി - മുനീര്‍

മലപ്പുറം: ഒരുവര്‍ഷം നിയമാനുസൃതം ചേരേണ്ട ഗ്രാമസഭകളുടെ എണ്ണം നാല് എന്നത് മൂന്നായി കുറയ്ക്കുമെന്ന് പഞ്ചായത്ത്-സാമൂഹികക്ഷേമമന്ത്രി എം.കെ. മുനീര്‍ പറഞ്ഞു. അതേസമയം പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ്, പോഷകാഹാരം എന്നീ കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രാമസഭ ചേരണമെന്നും വ്യവസ്ഥചെയ്യും.

പെന്‍ഷന്‍പ്രായം: ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനമായില്ല

തിരുവനന്തപുരം: പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം 56 ആയി ഉയര്‍ത്തുന്ന കാര്യം യു.ഡി.എഫ് യോഗത്തിനുശേഷം ചര്‍ച്ചചെയ്തു തീരുമാനിക്കാന്‍ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ചേര്‍ന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ചര്‍ച്ച ചെയ്‌തെങ്കിലും തീരുമാനമായിരുന്നില്ല.സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടേയും അധ്യാപകരുടേയും പെന്‍ഷന്‍ പ്രായം ഏകീകരണം ഒഴിവാക്കി വിരമിക്കല്‍ പ്രായം 56 ആയി നിജപ്പെടുത്താനായിരുന്നു ധാരണ. സര്‍വീസ് സംഘടനകള്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ വന്‍ സമ്മദര്‍ദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം യുവാക്കളുടെ പ്രതികരണവും മുന്‍കൂട്ടി കണ്ടുള്ള പാക്കേജായിരിക്കും യുഡിഎഫ് യോഗത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുക.

Feb 14, 2012

SLI premium revised

State Life Insurance premium revised with effect from 01.04.12. ie salary for the month of March 2012.
For details view order

Plan impementation - special monitoring system

 പദ്ധതികളുടെ അവലോകന സംവിധാനം-മാര്‍ഗ്ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചു സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി .
                                                        view order

തൊഴിലുറപ്പ്-ഭൂവികസന പ്രവൃത്തികളില്‍ ഔഷധസസ്യങ്ങള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

റോഡരുകിലുള്ള മുള്‍ച്ചെടികളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും വേരോടെ പിഴുതു മാറ്റുന്നതും തീയിട്ടുനശിപ്പിക്കുന്നതും മണ്ണൊലിപ്പിന് വഴിതെളിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഉത്തരവ് നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയതായി ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.സി.ജോസഫ് അറിയിച്ചു. ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയില്‍ ഭൂവികസനം നടപ്പിലാക്കുമ്പോള്‍ ചെടികളും സസ്യങ്ങളും നശിപ്പിക്കുകയും തീയിടുകയും ചെയ്യുന്നതായും ഇത് മണ്ണൊലിപ്പ് തടയുന്നതിനും ജൈവവൈവിധ്യ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ നിലനില്‍പ്പിനും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും പ്രതിപാദിക്കുന്ന സുഗതകുമാരിയുടെ ലേഖനത്തിന്റെ പകര്‍പ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുതാര്യകേരളം പരിപാടിയില്‍ പരാതിയായി ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തീരുമാനമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. 

Sale Tax Department General Transfer -2012,Application invited

വ്യവസായ വാണിജ്യ വകുപ്പില്‍ 2012 ലെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അര്‍ഹരായ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള അപേക്ഷ നിര്‍ദ്ദിഷ്ട ഫോമില്‍ ഫെബ്രുവരി 28 ന് മുമ്പ് വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടറേറ്റില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് വ്യവസായ വാണിജ്യ ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

RD department- general transfer applications invited

ഗ്രാമവികസന വകുപ്പില്‍ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റില്‍ മാര്‍ച്ച് മൂന്ന് വരെ നല്‍കാം. വിശദവിവരം www.crd.kerala.gov.in

Feb 13, 2012

"Unemployment wage beneficiaries will be included in MGNREGS"

Pathanamthitta. The Kerala govt will take decision to include unemployment wage beneficiaries in MGNREGS. Chief minister Oummen Chandy informed this in the mass contact programme's review meeting at Pathanamthitta last Friday.

PSC published the DCA equivalent computer courses

view the list

Feb 10, 2012

KPSC examination programme April 2012

Kerala PSC announced the exam time table in the month of April. VIEW EXAM SCHEDULE

LAND FOR ALL LANDLESS within August 15

All land less families to get house plots within August 15. Application form for this scheme will distribute through village offices from March 10.Application will receive from June 18-30 and gather detailed information till July 15 .The provisional list will published on 25th June.

Feb 9, 2012

VEO'S pre service stipent increased to 9940

Village extension officers pre service stipent increased to 9940 from 5650. RD minister K.C.Joseph announced this yesterday .
For more details View Order

PSC extend the last date of receipt of application to 22

PSC extended the last date of receipt of online application to 22nd of this month . As per this applicats can apply for the posts based on the notification(484/11-553/2011) made on December 31 .

Feb 8, 2012

Feb 7, 2012

Higher Secondary School Teacher (Junior) - Political Science Rank list published

seperate job card for different families in a house -order issued

ഒരു വീട്ടില്‍ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒന്നിലദികംകുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് വെവ്വേറെ തൊഴില്‍ കാര്‍ഡ്‌ അനുവദിച് ഉത്തരവായി .ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസ്തുത വീട്ടില്‍ ഒന്നിലദികം കുടുംബങ്ങള്‍ ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.
view order

Kerala University -Assistant Grade മുമ്പ് സര്‍വീസിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്ക് അതത് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പുനര്‍നിയമനം നല്‍കാന്‍ ശുപാര്‍ശ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സര്‍വകലാശാലയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് നിയമനo ലഭ്ച്ചവരില്‍ മുമ്പ് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ക്ക് അതത് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ പുനര്‍നിയമനം നല്‍കാന്‍ ശുപാര്‍ശ. സീനിയോറിറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ ഇവര്‍ക്ക് പുനര്‍നിയമനം നല്‍കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പരിശോധിക്കുന്നത്.. ഇതിന് സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി വേണ്ടിവരും. ഈ നിര്‍ദേശം നടപ്പായാല്‍ 32 പേര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ പുനര്‍നിയമനം ലഭിക്കും.

ശമ്പള പരിഷ്‌കാരം അവകാശമല്ല: കോടതി

കൊച്ചി: ശമ്പള പരിഷ്‌കരണത്തിന്‌ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ നിയമപരമായ അവകാശമില്ലെന്ന്‌ ഹൈക്കോടതി. ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടും ശിപാര്‍ശകളും നടപ്പാക്കുക എന്നത്‌ സര്‍ക്കാരിന്റെ നയപരമായ കാര്യം മാത്രമാണെന്നും അഞ്ചുവര്‍ഷം കൂടുമ്പോള്‍ ശമ്പള പരിഷ്‌കരണം ആവശ്യപ്പെടാന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക്‌ നിയമപരമായ അവകാശമില്ലെന്നും ജസ്‌റ്റിസ്‌ ടി.ആര്‍. രാമചന്ദ്രന്‍നായര്‍ വ്യക്‌തമാക്കി.

Feb 6, 2012

ഗ്രാമയാത്ര പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് തുക വിനിയോഗിക്കാന്‍ അനുമതി


സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റിന്റെ ഗ്രാമയാത്ര പരിപാടി നടത്തിപ്പിന്റെ ചെലവിനായി തുക വിനിയോഗിക്കാന്‍ പഞ്ചായത്തുകള്‍ക്ക് യഥേഷ്ടാനുമതി നല്‍കിയതായി പഞ്ചായത്ത് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.എം.കെ.മുനീര്‍ അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലെ 134 പഞ്ചായത്തുകളിലൂടെ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടത്തുന്ന ഗ്രാമയാത്രയ്ക്കും ഗ്രാമസഭ ചേരലിനുമായാണ് ഈ തുക ചെലവാക്കുക. ഗ്രാമയാത്രയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ജനുവരി 26 ന് മുഖ്യമന്ത്രി അന്നമനട ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിര്‍വഹിച്ചു. ഗ്രാമസഭകള്‍ ചേരുന്ന പഞ്ചായത്തുകള്‍ 25,000 രൂപയും പ്രസ്തുത പഞ്ചായത്ത് ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഇതര പഞ്ചായത്തുകള്‍ 10,000 രൂപ വീതവും അവയുടെ തനത് ഫണ്ടില്‍നിന്ന് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി സ്വാഗതസംഘത്തിന് നല്‍കാവുന്നതാണ്
view order സ.ഉ(ആര്‍.ടി) 306/2012/ത.സ്വ.ഭ.വ.30/01/2012


KPSC going to High Court for Nativity Mark

Kerala PSC today decided to go gigh court against the court order which cancelled the nativity marks to native district candidates in the exams like LGS, villageman etc.Due to the court order the recent LGS lists are in uncertainty
Earlier The Kerala High Court cancelled the  rule which gives a weightage of  five marks to candidates who write Public Service Commission’s  recruitment tests in their native districts.Justice Antony Dominic passed the order while considering 100 odd petitions challenging the constitutional validity of Rule 5 (A) of Kerala State and Subordinate Service Rules.The rule says candidates who write examinations in districts where they belong to will get a 5-mark weightage in selection.

PWD manual revised and order issued

Kerala PWD approved revised manual and order issuedVIEW NEW PWD MANUAL

Feb 4, 2012

SGSY - 10.27 crore allotted for Kerala

NewDelhi. Second installment of SGSY allotted for 8 districts in Kerala.Ernakulam-1.18 crore,Idukki-42.54 lakh,Kasaragod-61.73 lakh,Kollam-2.17 crore,Kottayam-56.75 lakh,Malappuram-1.55 crore,Palakkad- 2.53 and Thiruvananthapuram-1.24 crore.

Feb 3, 2012

supplyco employees going to strike against deputation

കൊച്ചി: സിവില്‍ സപ്ലൈസ് കോര്‍പറേഷനിലെ ജീവനക്കാര്‍ 13ന് പണിമുടക്കും. സപ്ലൈകോ മേഖലയിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ അവസാനിപ്പിക്കുക, സര്‍വീസ് പെന്‍ഷന്‍ അനുവദിക്കുക, പ്രമോഷന്‍ നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് പണിമുടക്ക്. കോര്‍പറേഷനില്‍ 1400 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരും ഇതിന്റെ അഞ്ചു മടങ്ങ് താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരും ഉണ്ട്. ഈ മേഖലയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ 1295 പേരെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനില്‍ നിയമിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല. വര്‍ഷങ്ങളായി ഈ മേഖലയില്‍ പണിയെടുക്കുന്ന താല്‍ക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സേവനവ്യവസ്ഥ പുതുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറായിട്ടില്ല. വിരമിക്കുമ്പോള്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്നില്ല. ടി എം ജേക്കബ് കോര്‍പറേഷനിലെ വിഷയങ്ങള്‍ പഠിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ കമീഷനെ നിയോഗിച്ചു. കമീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സപ്ലൈകോ ചെയര്‍മാനു നല്‍കിയിട്ടും ഇതിന്റെ പകര്‍പ്പ് ട്രേഡ്യൂണിയനുകള്‍ക്കു നല്‍കാനോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്താനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

'Include Janashree in kudumbashree'

കോഴിക്കോട്:സംസ്ഥാനത്ത് മൈക്രോഫിനാന്‍സ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സംരംഭങ്ങളെയും കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റണമെന്ന് കെ.പി.സി.സി.പ്രസിഡന്റ്‌രമേശ്‌ചെന്നിത്തല അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജനശ്രീ സുസ്ഥിരവികസനമിഷന്‍ ജന്മദിനസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യു.ഡി.എഫാണ് കുടുംബശ്രീ ആവിഷ്‌കരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ സംവിധാനത്തെ ദുര്‍ബലമാക്കുന്നതൊന്നും ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യില്ല. മറിച്ച്, അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം. ജനശ്രീ ഉള്‍പ്പെടെ ഒട്ടേറെ സംഘടനകള്‍ സൂക്ഷ്മസാമ്പത്തികരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിയമാനുസൃതവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായ സംവിധാനമാക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. അതിന്റെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാന്‍ വിദഗ്ധസമിതിയെ നിയോഗിക്കണം. നിയമനിര്‍മാണം ആവശ്യമാണെങ്കില്‍ അതും നടത്തണം-ചെന്നിത്തല നിര്‍ദേശിച്ചു.

ആയിരം പട്ടികജാതി കോളനികളില്‍ 'വിജ്ഞാനവാടി'കള്‍

കണ്ണൂര്‍:സംസ്ഥാനത്തെ ആയിരം പട്ടികജാതി കോളനികളില്‍ 'വിജ്ഞാനവാടി'കള്‍ വരുന്നു. പുസ്തകശാലയും ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യത്തോടുകൂടിയ കമ്പ്യൂട്ടറും അടങ്ങിയതാവും ഒരോ 'വിജ്ഞാനവാടി'യും. പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്ക് ഇന്റര്‍നെറ്റ് സൗകര്യവും വിജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിന് പുസ്തകങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. പട്ടികജാതി-പട്ടികവര്‍ഗ വികസന വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി 65 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Feb 2, 2012

Last Grade Servant LGS Kollam short list published

Cut off mark 92.click here and view short list

KCDEOA conference this month - ജില്ല കമ്മിറ്റികള്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ നീക്കം

കേരളമൊട്ടാകെ KCDEOA ജില്ല കമ്മിറ്റികള്‍ വി ഇ ഓ മാര്‍ പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങി . നിലവിലെ ഭാരവാഹികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലെ വ്യാപകമായ അതൃപ്തിയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാന വിഭാഗമായ വ ഇ ഓ മാരുടെ പ്രശ്നത്തില്‍ സംഘടന സജീവമായ ഇടപെടലുകള്‍ നടത്തുന്നില്ലത്രേ .പ്രി സര്‍വീസ് ഇന്ക്രിമെന്റിനും മറ്റ്നുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും പരിഗണിച്ചിരുന്നത് എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടും സംഘടന പ്രതികരിചില്ലത്രേ. ഏറ്റവുമൊടുവില്‍ ശമ്പള   പരിഷ്കരനതിലും അര്‍ഹമായ അനുക്കൂല്യം നേടിയെടുക്കാനും സംഘടന പരാജയപ്പെട്ടു തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു TA നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടു. ഏറ്റെടുത്ത സമരങ്ങള്‍ അമിതാവേശം കാരണം മുഴുവന്‍ ജീവനക്കാരെയും എതിര്‍ക്കുന്ന നിലയില്‍ പരാജയമായിരുന്നു തുടങ്ങി വിവിധ ആരോപണങ്ങളാണ് ഒരു വിഭാഗം ജീവനക്കാര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത് .

22,058 ബി.പി.എല്‍ റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ചു


സംസ്ഥാനത്ത് അനധികൃതമായി ബി.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുകള്‍ കൈവശം വച്ചിരുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അന്‍പത്തി എട്ട് (22,058) സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ തിരിച്ചേല്‍പ്പിച്ച് എ.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുകളിലേയ്ക്ക് മാറി. ഇരുപത്തി നാലായിരത്തോളം (24,000) സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ അനധികൃതമായി ബി.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുകള്‍ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ബി.പി.എല്‍. കാര്‍ഡുകള്‍ തിരിച്ചേല്‍പ്പിക്കാത്ത ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല്‍പത്തി രണ്ട് (1942) പേരുടെ കാര്‍ഡുകള്‍ റദ്ദാക്കാന്‍ ഉത്തരവായി.

Group Personal Insurance Scheme-Time limit for joining the scheme-Extended

Government have extended the  time limit for joining the Group Personal Accident Insurance Scheme.For details view/download GO(P)No.80/ 2012/Fin Dated 31/01 /2012

Last Grade Servant LGS Kasaragod Short List Published

VIEW SHORT LIST

Feb 1, 2012

VEO pre service training result published

Ward level co ordination committee in MGNREGS

NREGS-Construction of BARATH NIRMAN RAJEEV GANDHI SEVAKENDRA in panchayaths and Block -Order issued

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ബ്ലോക്കിലും ന്രെഗ്സ് മയി ബന്ധപ്പെട്ടു ഭരത് നിര്മന്‍ രാജീവ്‌ ഗാന്ധി സേവകെന്ദ്രം നിര്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സര്‍ക്കാര്‍ മാര്‍ഗ നിര്ദേസങ്ങള്‍ അംഗീകരിച്ചു ഉത്തരവായി.                        
                         VIEW GO(Rt)No.291/2012/LSGD dated.25.01.2012-BNRGSK Guidelines

MGNREGS -appointment of VHSC holders for assist Agicultural officers -Order issued

VHSC അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ യോഗ്യതയുള്ളവരെ NREGS WATER SHED MASTER PLAN നിര്‍വഹണത്തില്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ മാരെ സഹായിക്കുന്നതിനു നിയമിക്കുന്നതിനു അനുമതി നല്‍കി സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവായി . ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2010 -2011 .വര്ഷം 25  ലക്ഷം രൂപയില്‍ കൂടുതല്‍ ചെലവഴിച്ച പഞ്ചായത്തുകളില്‍ നിയമനം നടത്താവുന്നതാണ്.

                             VIEW ORDER

Vehicle for Block Presidents-Order issued

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിടന്റുമാര്ക് 8  ലക്ഷം രൂപ വാഹനം വാങ്ങാന്‍ അനുമതി നല്‍കി സര്‍കാര്‍ ഉത്തരവിറങ്ങി.പക്ഷെ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ ഇന്ധനം തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശം ഒന്നും തന്നെയില്ല .ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാഹനം പലപ്പോഴും തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനു ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്നാണിത്
എന്നാല്‍ ഇന്നു നടന്ന വികേന്ദ്രീകരണ കോ ഒടിനഷന്‍ സമിതി വാഹനം വാങ്ങുകയോ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുകയോ ചെയ്യാമെന്നും വേണ്ടി വരുന്ന തുക പ്ലാന്‍ ഫണ്ടില്‍ നിന്നോ ജെനറല്‍ പര്‍പസ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നോ എടുക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു
view order

Govt employees get 7 % additional DA from January 1

Central and state govt employees will be entitled to 7% additional DA with effect from 1st January 2012. This increase is an account of the proportionate rise in twelve month moving average of consumer price index for industrial workers as of December 2011, according to labour bureau source . Now the central govt employees get 58 % and state govt employees get %as DA.