FLASH NEWS annual plan 2018-19 subsidy guidelines issued

Jan 27, 2011

village extension officers Questions and Answers

Q6 ഇമ്പ്ലിമെന്ടിഗ് ഓഫീസര്‍മാരെ സഹായിക്കാന്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനെ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഇതാണ്   vieworder.
...............................................................................................................................................................
Q5 അടിസ്ഥാന അവബോധ പരിസ്സെലനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഏതാണ്‌ ?
Ans. go ( ms ) number 129/2001 lsgd dated 15.05.2001

..............................................................................................................................................................
Q4.ഞാന്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ dept 1 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം veo ആയി പ്രീ സര്‍വീസ് ട്രെയിനിങ്ങിനു ജോയിന്‍ ചെയ്തു അത് കമ്പ്ലീറ്റ്‌ ചെയ്തു എനിക്ക് ഡി. എ കുടിശ്ശിക കിട്ടുമോ അതിന്റെ ഓര്‍ഡര്‍ No എത്രയാണ് ?
Ans. Order no 443/92/fin dated 01/07/1992
....................................................................................................................................................................

Q.3 which is the order deals with implementing officers details,bill forms,procedures for plan fund expense ?
ans.G.O (P) No.177/2006/Fin 12/04/2006
....................................................................................................................................................................
Q.02 What are the criteria for old age pension?

ans. 1.applicant should be a resident for past three years
2.should be from BPL family
3.Should not have any other pension
4.Age 65 years
5.Compare copies of documents attached with the application to the original
Related read
Q. 01.Does the VEOs pre service training period concider for increment?


Ans . VEOs preservice period concider for first increment as per.
order no Go-27/90/RDD dt.19.01.90 which says that ETC training will
calculate for all except probation.
But the latest order in this regard says that it will not concider for first increment .
 1. click here and read the order part1
 2. click here and read the part 2

related read
Please send your questions and comments to us veonews@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE. we made all efforts to provide correct data on this site , use orders and entries with your
own risk mediavision does not take any responsibility in this regard.

  43 comments:

  1. How many VEO's are opted Ernakulam District Via Inter -District Transfer, and how many of them are transferd?

   How many VEO vacancies are existing in 14 Block Panchayaths in Ernakulam District?

   Number of VEO'S got promotion in Ernakulam District?

   ReplyDelete
  2. very excellent work behind it i heartly apreate

   ReplyDelete
  3. I worked as LDC in the period of 2009 Dec to 2010 March. Then joined as VEO. Now I'm returned to my parent department as LDC. I have 2 doubts.
   1. Can I Surrender my earned leave including training period?
   2. If yes, how can calculate it w.e.f. 01.08.2011?
   (pls specifie 1/22 period and 1/11)

   ReplyDelete
   Replies
   1. Hi,iam currently working as LDC in irrigation department for the past 6 months and I got appointment order for VEO.now iam on probation and if I decide to rejoin to LDC from Being,is that possible.iam not yet regularised

    Delete
  4. kindly do the needfull arrangement for solving the problems regarding the VEOs salary and changing its basic qualification as degree

   ReplyDelete
  5. Reply to harshad: my suggestion is make an Right to Information act application with required details & submit the same to concerned ADC office. They will give you a correct reply.

   ReplyDelete
  6. Replay for Earned leave dobut: pre service period in the ETC never considered as duty.Hence the same counted as service brake for one who returned to his parent service. So u are not eligible for EL and HPL.during the period..

   ReplyDelete
  7. For what purpose this site organize, it not been fulfilled without the answer this last question which i asked
   Qus;..when did the name changed "gramasevakan" to village extension officer?
   If have any court order pl .publish it

   flowishlal

   ReplyDelete
  8. now which is the age limit for old age pension scheme
   manoj

   ReplyDelete
  9. Now it is 65, no new order from state.

   ReplyDelete
  10. well. u r doing a wonderful job.answer of Mr.flowishlal's question in 1972

   ReplyDelete
  11. G.O (P)No.505/09/Fin 12/11/2009

   Loans and Advances - Reintroduction of House Building Advance Scheme to State Government Employees and Teachers - Sanctioned - Orders issue

   HOME LOAN ORDER FOR GOVT EMPLOYEES

   ReplyDelete
  12. what could be the possible vacancies for VEO in allapuzha dist,after 21/02/2012...what about the number of Retirements .....

   ReplyDelete
  13. ഐ എ വൈ പദ്ധതിപ്രകാരം എസ് സി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എത്ര ചതു.ശ്ര അടിവരെ വീട് നിർമിക്കാം?

   ReplyDelete
  14. what are the relevant orders relating to the stage and amount to be distributed to the IAY beneficiaries?
   should it be given in advance? Pls reply .we need this details for all VEO's in wayanad.because they are all problems regarding this issue including police case.
   We expect your reply very soon.

   ReplyDelete
  15. what are the relevant orders relating to the stage and amount to be distributed to the IAY beneficiaries?
   should it be given in advance? Pls reply .we need this details for all VEO's in wayanad.because they are all problems regarding this issue including police case.
   We expect your reply very soon.

   ReplyDelete
  16. In KSR maximum allowable LWA .?????????????????

   ReplyDelete
   Replies
   1. 5 years at a time........ then we can extend up another five year

    Delete
  17. How many V.e.o es had left RDD including by transfer,
   Sl No1187 to 1360 .from integreted seniority list 98 ?

   ReplyDelete
  18. Can we write VEO training Exams in English ?

   ReplyDelete
  19. is it Veo's salary revised to 10480.

   ReplyDelete
  20. ems ഭവനപദ്ധതിക്ക് കൂട്ടിയ തുക നല്‍കുന്നതിന് 2012 /13 പ്ലാന്‍ ഫണ്ട്‌ ഉപയോഗിക്കാമോ

   ReplyDelete
  21. എല്ലാ veo മാരുടെയും ശ്രദ്ധയ്ക്ക്‌
   seniority ലിസ്റ്റ് വെറും 5 ജില്ലകളില്‍ നിന്നും മാത്രമേ crd ല്‍ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ

   ലഭിച്ച ജില്ലകള്‍

   കാസര്‍ഗോഡ്
   കണ്ണൂര്‍
   തൃശൂര്‍
   എറണാകുളo
   കൊല്ലം

   എത്രയും പെട്ടന്ന് ബാക്കി ഉള്ള ജില്ലകക്രും ലിസ്റ്റ് അയപ്പിക്കാന്‍ മുന്കായി എടുക്കേണ്ടതാണ്

   198 ഗ്രേഡ് വകാന്‍സി ഉള്ളതായാണ് അറിയങ്കഴിഞ്ഞത്

   ReplyDelete
  22. 7 ജില്ലകളില്‍ നിന്നും ജില്ലാതല സീനിയോരിറ്റി ലിസ്ററ് CRD യില്‍ എത്തിയിട്ടില്ല,TVM,ALP,TSR,WYND,IDK,MALPRM,KKD ജില്ലകളില്‍ ഉള്ളവര്‍ ജില്ലാതല ലിസ്ററ് അയപ്പിക്കുക MORE DETILES CONT 9946045063

   ReplyDelete
  23. what is the promotion chances of VEO & what is the present salary of a VEO?

   ReplyDelete
  24. how to implement house upgradation 2012-13?how to credit its subsidy to beneficiary bank account as per subsidy norms?is it by e transfer or crossed DD

   ReplyDelete
  25. how to implement house upgradation 2012-13?how to credit its subsidy to beneficiary bank account as per subsidy norms?is it by e transfer or crossed DD

   ReplyDelete
  26. Who is the implementing officer for sc marriage assistance in gramapanchayath

   ReplyDelete
  27. As per GO(P) 130/2013 Fin Dated
   11/03/2013, the time limit for
   crediting the arrears of DA sanctioned
   on the following dates has been
   extended up to 30 Sept 2013.
   01/07/2010
   (18%),01/11/2011(24%),01/07/2011(31%),01/01/2012(38%),01/07/2012(45%).
   The last date for crediting the same is
   30 Sept 2013. The pay revision
   arrear must contain these DA’s. Hence
   All VEO’s should take initiative
   to get processed the pay revision arrear
   from concerned Block
   Development Office.

   ReplyDelete
   Replies
   1. I think it’s a very important information, because most of the VEOs have not received the pay revision arrears yet. Dear blog administattor please publish this news as a main post.

    Delete
  28. what material should use for raise the ground for sc familys (SC project'2013-14)

   ReplyDelete
  29. Is it necessary to return our stipend to ETC when a person resigning during the training period?

   ReplyDelete
   Replies
   1. as per the notification , the stipend didnot be return back if the candidate is relieved for join in government or semi government jobs

    Delete
  30. As per the LSGD G.O. No.1689/15/LSGD Dated 05/06/2015 (note reference No.2 of this order) Grade I VEOs converted as PDOs. After 4 months from the order date there is no initiative taken by the organisation or department.
   Ajeesh Kumar P.J., VEO, Elamdesom Block.

   ReplyDelete
  31. ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ.മാർക്ക് അനുവദനീയമായ ഹയർഗ്രേഡ് 2015 ൽഅർഹരായവരുടെ പേരുവിവരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമോ?

   ReplyDelete
  32. ജോയിന്റ് ബി.ഡി.ഒ.മാർക്ക് അനുവദനീയമായ ഹയർഗ്രേഡ് 2015 ൽ അർഹരായവരുടെ പേരുവിവരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാമോ?

   ReplyDelete
  33. JBDO's 25% Higher grade what happend

   ReplyDelete
  34. puthia extension training centres varan chance undo ?

   ReplyDelete
  35. please tell me the promotion aspect of VEO Grade II.is it true to get promoted as Grade I within five years

   ReplyDelete
  36. Hi sir,iam currently working as ldc in irrigation department and now I got the appointment order for VEO.Should I join or continue as Ldc? What are the different aspects of the job profile of VEO as compared to LDC.Please give a reply

   ReplyDelete
  37. Hi sir,iam currently working as ldc in irrigation department and now I got the appointment order for VEO.Should I join or continue as Ldc? What are the different aspects of the job profile of VEO as compared to LDC.Please give a reply

   ReplyDelete