ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Jan 27, 2011

Kerala PSC Rank Holders Page

THIS IS A DISCUSSION FORUM FOR ALL OF YOU , YOU CAN SHARE GK,DOUBTS,PSC NEWS,EXAM,RANK HIOLDERS MEETING ETC

village extension officers Questions and Answers

Q6 ഇമ്പ്ലിമെന്ടിഗ് ഓഫീസര്‍മാരെ സഹായിക്കാന്‍ ക്ലാര്‍ക്കിനെ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഇതാണ്   vieworder.
...............................................................................................................................................................
Q5 അടിസ്ഥാന അവബോധ പരിസ്സെലനം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ഏതാണ്‌ ?
Ans. go ( ms ) number 129/2001 lsgd dated 15.05.2001

..............................................................................................................................................................
Q4.ഞാന്‍ പഞ്ചായത്ത്‌ dept 1 കൊല്ലം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം veo ആയി പ്രീ സര്‍വീസ് ട്രെയിനിങ്ങിനു ജോയിന്‍ ചെയ്തു അത് കമ്പ്ലീറ്റ്‌ ചെയ്തു എനിക്ക് ഡി. എ കുടിശ്ശിക കിട്ടുമോ അതിന്റെ ഓര്‍ഡര്‍ No എത്രയാണ് ?
Ans. Order no 443/92/fin dated 01/07/1992
....................................................................................................................................................................

Q.3 which is the order deals with implementing officers details,bill forms,procedures for plan fund expense ?
ans.G.O (P) No.177/2006/Fin 12/04/2006
....................................................................................................................................................................
Q.02 What are the criteria for old age pension?

ans. 1.applicant should be a resident for past three years
2.should be from BPL family
3.Should not have any other pension
4.Age 65 years
5.Compare copies of documents attached with the application to the original
Related read
Q. 01.Does the VEOs pre service training period concider for increment?


Ans . VEOs preservice period concider for first increment as per.
order no Go-27/90/RDD dt.19.01.90 which says that ETC training will
calculate for all except probation.
But the latest order in this regard says that it will not concider for first increment .
 1. click here and read the order part1
 2. click here and read the part 2

related read
Please send your questions and comments to us veonews@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTE. we made all efforts to provide correct data on this site , use orders and entries with your
own risk mediavision does not take any responsibility in this regard.

  Jan 18, 2011

  EMS housing scheme

  EMS Total Housing Scheme

                                                
  The EMS Housing Scheme envisioned with the objective that there should be no homeless family in the state.It was estimated that there are 2 lakh landless families and a total of 5 lakh houseless families in the state as on June 2008. EMS total Housing scheme launched by Government of Kerala aims at providing house sites to all landless families and houses to all houseless families coming under the BPL category. The scheme will be implemented by the local bodies with the support of government. The Scheme was launched in Thrissur. At the tenth death anniversary of E.M.S, Chief Minister V.S.Achuthanandan, performed the state level inauguration of the scheme at Kodakara,Thrissur. Minister for Local Self Government, Paloli Mohammed Kutty, presided over the function. The ultimate goal of this Scheme is providing land and house to all those who are landless and houseless in the state.The Scheme also aims at repairing of Kutcha Houses including those built under 1 Lakh housing scheme. This is a purely state funded Scheme. The fund required is to be raised from the Plan Fund; by the way of raising loans from Banks especially Co-operative Banks by ULBs and other sources like contributions from NRI’s, Government Servants, and NGOs etc. It is a total subsidised scheme to the beneficiaries.It is proposed to complete construction of houses during 2009-2012