ഗ്രാമസേവകൻ ബ്ലോഗ് നവീകരിക്കുകയാണ്. പുതിയ രൂപത്തിൽ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമായി ഉടൻ നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ

Dec 31, 2011

Happy New Year 2012
by team media vision...veonews@gmail.com

Kerala PSC starts one time registration

Kerala PSC starts one time registration of applicants from January 1.One time registration will applicable for all notification from 1st January.This facility will help appliants a lot. Each applicant will have a user name and password . It will help them to get more details about exam ,hall ticket ,short list, rank list etc.Appliants can add new qualifications to their profile. Photo and signature must upload with new registrationMORE DETAILS OF ONE TIME REGISTRATION

Dec 30, 2011

Wayanad District Grama panchayath Secretaries against Rural Development

Grama panchayath secretaries in Wayanad districts has witten a letter to state NREGS mission co ordinator in connection with the implementation of NREGS.ASs per the 10 th SEGC meetig minits they complaint that the RD dept get all the benifits of NREGS but they only have all burden  of NREGS.They said another matter that VEOs have no knoledge and ablity to ,monitor NREGS
view the letter

Agricultural workes under MGNREGS

KPSC extend the validity of rank lists to 2011 April 30

Thiruvananthapuram.At last PSC did it. PSC decided to extend the validity of Rank lists Up to next April 30.The validity of some rank lists like LDC and LGS ends on December 31 this year.So the PSC's decision to extend validity will be a great healp to those who included in the rank lists.Earlier PSC's decisions to not to extend the rank lists made wide spread agitation.

Dec 29, 2011

Kerala university assistant grade appointment cancelled

Tvm. Lokayuktha cancelled the assistant grade appointments in Kerala University.Lokayuktha also recommended action against registrar VC and pro VC and other four syndicate members.

KPSC Kollam LGS cut off 92 !

The information we get from district PSC office is unexpected. Ie the cut off mark of last grade servant is 92 and about 2000 persons in the short list. The exam was very easy but the cut off mark is very high compared to the last LGS short list. Then the cut off mark was 68. If the cut off mark is 92 it will be the highest cut off.

Driving training do not implement without job assurance

As per the order GO (MS)No.183/2007/LSGD dated 24.07.2007 para 6.11 KILA gives a clarification that driving training do not implement without job assurance. Ie the panchayath must prepare additional project to buy vehicle.
But most of the panchayaths implement this project without concider the order. Many VEOs implement training project like driving heavy, three wheeler ,Car driving ,JCB .KILA clears that VEOs never do this. Many VEOs implemented this project and pointed out that there was on audit objection when they implement this project.
For more details contact KILA HELP DESK
phone 04870 2204097

Extension of the validity of PSC rank list -Govt to seek legal advice

The state cabinet today decided to seek legal advice against PSC for the decision of the state govt's recommendation for the extension of the validity of rank lists up to April 30, 2012.
After the cabinet meeting chief minister criticise PSC as PSC members play politics. He added that govt decided to ask PSC to extend the validity of rank lists to April 3
with three conditions.
Rank lists below 4 and half years old.
Posts for which New list hasn't prepared.
Till the new list prepared before April 30.
Earlier the meeting of commission decided not to extend the rank lists of which term would end by December 31.commission observed that the rank list which enjoyed extension three times need not be extended further. PSC also observed that the extension will affect the appointment procedures and appointment is being made from the existing lists.

Dec 27, 2011

LOKPAL BILL PASSED

The Lokpal has been passed in Lokasabha. Left front SP and BSP walked out. 321 MPs voted for LOKPAL and 71 voted against it.

PSC again rejected govt's decision to extent validity of rank list.

Thiruvananthapuram. KPSC rejected govt's decision to extent the validity of rank list to April 30 next year. Earlier PSC has rejected the cabinet decision to extend the validity. But govt decided to put forward the decision again before PSC. All PSC members except PSC chairman Dr.K.S.Radhakrishnan opposed the decision. They pointed out that this decision would not help PSC applicants. PSC has already extend the validity of rank list two times as per govt's decision.All the members except chairman are LDF nominees.

Dec 26, 2011

New NREGS muster roll- space for VEOs

New muster roll gives space for VEOs signature. Each sheet of muster contains space for VEOs ie at the right bottom.Here VEOs can put there name designation and sign.This will ensure the 100 % site inspection of VEOs.

Dec 24, 2011

Socio-Economic caste census postponed to April 2012

LSGD dept decided to postpone the socio economic caste survey to April 2012 . Earlier teachers organisation protest against the govt's decision to post them on census duty in exam season.Cabinet discussed this matter on wednesday.

Dec 21, 2011

LD typist short list and rank list: PSC does not pay attention

The present LD typist rank list expire this month(extended validity).But PSC has not yet published the short list of LD typist in all district s. Psc conduct the exam on 4th December 2010.the present rank list was published on 05.12.07. This list got four year validity and all candidates in three district were appointed .Due to the lack of rank list authorities have to appoint candidates temperery. Nowadays PSC has not pay much attention for publishing short list.

Dec 19, 2011

PSC rejected govt's decision to extend the validity of rank lists

Kerala PSC selected state govt's recommendation to extend the validity of rank list to April 30 2012.Earlier the govt has extend some rank list to December 31.

NREGS data entry operators and overseers salary increased

Govt issued order as per the 9th SEGC meeting held 10th November. Govt increased the salary with effect from December 1st. Rs 10000 is the new minimum salary . All data entry operators will get Rs 10000 as salary. There is no discrimination among them based on their qualification.overseers will get 12000 rupees as per month salary . There monthly TA increased to rupees 1000 from 500.
Read the order here.

Dec 17, 2011

VEOs get 150 rupees as consolation for NREGS,overseer get Rs 1000 as TA

for more details read the following
SEGC 10th meeting, 09/11/2011agenda
SEGC 10th Meeting,09/11/2011 decisions


social security pension increased to Rs 400

As per the budget speech 2011-2012 ,Govt issued order to hike all social security pension to Rs 400
with effect from 01/04/02011.Presently it was 300 rupees
view order

KERALA STATE ENTERPRENEUR DEVELOPMENT MISSION (laksham thozhil dana padhathi)-Application form for registration

Kerala State Self Entrepreneur Development Mission (KSSEDM), an ambitious scheme of the Government of Kerala, aims at inculcating entrepreneurial trends among the youth ( lakhsham thozhildana padhathi)of the State thorough the process of selecting persons with aptitude and earnestness, training them meticulously and enabling them to avail finance on easy terms from financial institutions of their choice The Mission statement has fixed certain eligibility criteria for applicants / projects registering for consideration under the scheme. This form tries to evaluate the applicants viz-a-viz the eligibility criteria. The completedapplications have to be submitted to the Secretary of the Panchayat / Municipality / Corporationwhere their proposed enterprise is being set up. The Secretary in turn will verify and certify regarding the location of the project and other details provided in this form. After verification the application will be forwarded to the Branch of Kerala Financial Corporation (KFC)nearest to the Local Body.
The candidates will be called for selection based on the receipt of completed applications by the Branch of KFC. To ensure timely contact, please ensure that correct contact details are provided in the application form.


Punjab National Bank's Salary Scheme for Kerala Employees

Punjab National Bank has announced a special income assets  package for Kerala State Government employees.Under this ‘Total Freedom Salary Account scheme,’ employees can maintain a zero balance account.There will not be any form of charges underneath a scheme. On a day of income a volume will be credited instantly. There is also a sustenance for allege income in a form of overdraft facility, Mr K.V. Rajesh, Circle Head of a bank, said.Employees can opearate their account in any of a PNB branches but any charges. They will be supposing with ATM/Debit Card, Internet Banking, SMS alerts and giveaway RTGS/NEFT send facilities. The bank will emanate mixed ATM/debit cards for a use of a tighten kin of a comment holders. Cheque books will be released without any charge. There will be seductiveness benefaction for those who relief automobile loan and housing loan.

Dec 16, 2011

Rubber sector will be included in MGNREGS

Kottayam. Rural development minister K.C.Joseph said that rubber sector would be included in NREGS.In a special meeting of rubber cooperative societies at Kottayam, minister said this.

EMS housing- new order for loan repayment

Govt issued new order for the repayment of bank loan and interest. As per the Rural Development commissioner's report govt issued this special order.Commissioner has reported govt that the data send by panchayaths are not accurate.As per the new order panchayaths and other LSG institutions directly repay the bank loan.
VIEW THE GOVT ORDER

M Nandakumar Was appointed as new commissioner


M Nandakumar IAS Was appointed as the new commissioner for rural development.The duties of MGNREGS and Ayyankali Urban EGS are aslo given to him.
M. Nandakumar is an IAS Officer of Kerala cadre, was born in Ernakulam.

Junior Assistant in company board corporation - PSC notification this month

Tvm. PSC invite application for the post of junior assistant in various companies boards corporations etc this month.
KPSC decided to prepare two seperate rank list for the post due to the variations in the basic pay and other benefits in various institutions. Based on the salary institutions will divided in to two groups. KSEB,KSFF,KMML and such higher salary providing institutions come in the first group.Applicats can apply for the two group based on the same notification but one exam and PSC prepares two short list and rank list. PSC's this decision will ensure The top rankers get appointment in better institutions . Eligibility of the post is any degree approved by PSC.

Dec 15, 2011

Secretariat service in state civil service- Decision rejected

TVM. Central govt rejected Kerala govt's decision to include secretariat service in state civil service. Kerala chief secretary has got letter from center in connection with this.Revenue officials are the only state employees in state civil service. Earlier cabinet pointed out the shortage of eligible candidates for state civil service and take decision to add secretariat service in state civil service. Revenue dept has opposed the govt decision and striken against this.

Dec 13, 2011

District Panchayath Presidents Statement- Wide Spread Agitation

Alappuzha district panchayath president’s ridiculus statement against VEOs make

 wide agitation in Alappuzha district.rural development employees met yesterday
(monday ,12) at Alappuzha and decided to protest against district panchayath
President adv. Prathiba Hari’s statement. Employees decided to protest 15th of this month(Thursday) as “prathisheda dinam” ,on that day employees wear badge to show the protest. Employees also decided to send complaints against The president to RD minister and other higher officials .Employees from all the 12 blocks attend the meeting .Higher officials also inform their support to this agitation.
Earlier The district Panchayath President has made a ridiculous statement in the district planning committee meeting against VEOs ,that they go to review meetig based on the food.Mathruboomi daily published this on 4th of this month.

Dec 12, 2011

South Indian Bank called application for 400 clerk

Thrissur. South Indian Bank called application for the post of 400 Probationary Clerk.Vacancies are in Tamilnadu and Kerala.
Salary.7200-19300
starting salary 15,000 per month.
Eligibility Degree, science graduates have 50% and other subjects has 45%marks.computer knowledge is essential.
Age20-26 on september 30, 2011.SC/ST candidates have 5 year age relaxation

DOWNLOAD NOTIFICATION

APPLY ONLINE

Alappuzha district panchayath president ridiculed VEOs

Alappuzha district panchayath president ridiculed VEOs as they go to review meeting based on food. She made this statement in the district planning committee review meeting last week. Other members in the meeting corrected her that VEOs dont attent district level central scheme review meetings, but she stay in her statement that she has seen VEOs at the three star hotel Royal Park Alappuzha.Mathrubumi daily published this news on 4th December.

Dec 11, 2011

India won SAFF football final

6th time india got the SAFF cup 2011. Indian football team beat Afghanistan in the final match by four goals.Sunil Chethri became the top scorer of the tournenent.

AIEEE 2012 application and examination

CBSE starts online registation of all india engineering entrance examinition . Candidates can apply online till December 31.REGISTER NOW
All details about the examination will get from the above link..

IHRD office assistant appointment process in pending

Due to a court case and the new govt's vigilance enquiry over the past five year appointment , no appointment has taken place.Institute of human resourses development called application for this post in January 2010.After one year ie in April 2011 IHRD published rank list.But on one was appointed from the new list.

Dec 9, 2011

ICDS supervisor. PSC invites application

KPSC called application for the post of SUPERVISOR in social welfare department.presently there are 52 vacancies in the state. This post is reserved for women. Applicants those have Degree in sociology,social work,home science and psychology or any degree plus pre primary TTC certificate. For more details and online application visit PSC Website.

Gramasabha members training starts on 17 th this month

Following the poor participation of people in Gramasabhas KILA starts a month long training programme for 38 lakhs voters under 19,255 wards in the state.

As part of the training chief minister Oommen Chandy,ministers,MPs,MLAs in the state will attend the Gramasabhas of their respective wards.starting on 17th this month the programme will have nearly
1000 master trainers and 19255 master facilitators . It also selected 1,92,550 people as facilitators from local bodies for conducting the training.

Kudumbashree ADS and CDS election procedure

Kudumbashree election procedure starts on 20th of this month.Most of the VEOs and employees from panchayaths are appointed as AROs or election observers.this will be a big help to them.
ADS election procedure.&CDS election procedure .

Dec 8, 2011

Virender Sehwag scored the highst ODI double century

SEHWAG hits the record 219 runs from a match.INDIA scored the world record one day score 418/5.Indian cricket captain Virender sehwag took 219 in one day international cricket against West Indies. This is the ever biggest score in one day Match. West indies bowler Pollard took the wicket of him by Martin took catch in the match.India scored a record score 418 from this match . Our special congratulation to indian captain Sehwag and his team.

'Five year plan in Panchayath'.CM

Chief minister Oummen Chandy said that five year plan would implement in Panchayath. In the inaguration of Kerala local govt service delivery project ,CM announced the implementation of five year based implementation..

Dec 6, 2011

KPSC Secretariat Assistant Exam notification expected in this month

Thiruvananthapuram.secretariat assistant notification is expected to be  this month.All applicants across kerala are eagerly waiting for the notification.PSC appointment candidates from this list to Secretariat, PSC, Local Fund Audit, AG’s Office etc.

Income Tax Deduction from Salaries during the Financial year 2011-12

Government have directed all Heads of Departments and Chief Executives to communicate the contents of the Circular No.05/2011[F.No.275/192/2011-IT(B)] Dated 16th August 2011 of the Central Board of Direct Taxes,Department of Revenue,Ministry of Finance ,Government of India to the officers under their control immediately. For details view Circular No 75/2011/Fin Dated 29/10/2011

Kudumbashree Election Guidelines and Orders

Bye law
Election Rules
 click below and read all the related orders.

Dec 5, 2011

Assistant grade in company board and corporation rank list expire in December

The present assistant grade rank list for company board and corporation will expire in December. All the rank holders in the mail list will get advice for appointment. At about 6000 persons were included in the rank list.the new notification may be in this month.Basic qualification for the post is degree.There is an objective type examination for the post. If PSC issue notification this month the rank list will be in next December.

Dec 4, 2011

Corporation Banks scheme for Kerala govt employees

Kochi. Corporation bank has announced special benefits for the permanent state govt employees. Corp payroll account is available for routing the salary of employees through which they can withdraw 50% of the amount as over draft from the second month.
Instant ATM cum debit card,internet banking SMS banking free remittance facility cheque book,multi city cheque book and pass book are also available.Payment of tax, insurance and NEFT can be free with this account and ATM.
1% concession on interest rates, 50% processing charges on housing loans and 0.25 concessions on vehicle loans. Gift cards are also available.

PSC LGS company board corporation exam schedule

PSC listed the four phase schedule of last grade servant exam in various company ,board and corporations.
exam date . no of applicants from each districts
..JAN14
Malappuram-64938
Wayanad-20572
..JAN 28
Alappuzha-66879
Idukki-21383
Thrissur-54753
Kozhikkod-87790
..FEB 11
Kollam -87035
Kottayam-40855
Palakkad-75901
Kannur-54396
..FEB 25
Thiruvananthapuram-127540
Pathanamthitta-28886
Ernakulam-57310
Kasargod-24498

Exam admission ticket will be sent to applicants.

Dec 3, 2011

GRAMASEVAKAN blog listed in ALEXA

Gramasevakan.blogspot.com Site Info

www.alexa.com/siteinfo/gramasevakan.blogspot.com
gramasevakan.blogspot.com is ranked number 2793588 in the world according to the Alexa Traffic Rank.

Dec 2, 2011

Jairam Ramesh orders performance audit of MGNREGS

AP.after the AP govt violated the provisions of the MNREG act by providing more to house holds in excess of the legal entitlement of 100 days. RD minister Jairam Ramesh has asked the CAG to conduct a performance audit in 12 states that had made the greatest expenditure under the scheme.in his letter to the CAG Vinod Rai Mr.Ramesh expressed serious concerns about the manner in which MGNREGS money was being spent and pointed out the areas that his audit performance should also focus on.

Dec 1, 2011

Two New Agencies For Preparing Water Shed Master plan

Govt approved two new agencies for preparing water shed master plan in Kerala.As per LSGD order 2787/11 and 2767/11 dated 24.11.2011 govt approved youth social service organisation Wayanad and society for education and integrel development, Ampalavayal Wayanad for preparing water shed master plan in NREGS.

Old age pension . Don't reject application: Said Human right commission

Kerala human right commission gave order to Panchayath secretaries in connection with old age pension. In the order commission gave direction to give time for the applicants to submitt all the document if they haven't submitted .Commission gave have further direction that it will not affect the seniority of the application.

Nov 28, 2011

SBI probationary officer exam result.

State bank of india published the probationary officer result.the exam was conducted on July 24th this year. group discussion and interview will be held on January 5th.more information will send through call letter,e-mail or SMS.
click here and view result

Nov 26, 2011

If you know any thing about the following questions. Please mail us.
veonews@gmail.com
1.when did gramasevakan change to VEO
2.if any court order/ govt GO

please mail. Dont think other will do

Nov 25, 2011

VEOs are excluded from socio-economic survey

Village extension officers are excluded from the socio economic survey. CRD has given special direction to avoid VEOs from the 40 days long survey. CRD took decision due to plan implementation process in panchayaths. If VEOs are appointed for survey it will affect plan expenditure in panchayaths and make much protest against authorities. Any way here authorities approve the work load and importance of VEOs and avoid them from the survey due to the protest from panchayaths.
Due to this decision VEOs lost more than Rs.18000.Earlier Kollam and Palakkad districts has prepared the enumerators list including VEOs for the survey.

NREGS data entry operators and overseers new salary

Based on the qualification Mgnregs data entry operator and overseers salary increase.It will come to effect in december. Details are as follows.


Nov 23, 2011

PSC. Qualification change with effect from notification after july 1st.

Personnel and Administrative Reforms (Rules) Department - Revised qualification for the post of Last Grade Servants, Lower Division Clerk, Lower Division typist, Typist Grade II, Confidential Assistant Grade II/ Steno Typist, Typist Clerk, Clerk- Typist and assistant (Government secretariat, Kerala Public Service Commission, Local Fund Audit Department etc.) - Date of effect of the Order Clarification- Orders issued.
Personnel and Administrative Reforms (Rules) Department- GO(P)No. 33/2011/P&ARD Thiruvananthapuram, dated, 21/11/2011

Nov 22, 2011

KPSC advice for appointment process computerises

Thiruvananthapuram.PSC meeting held yesterday decided to computerise the appointment process.ie special software will develop as per the rotation chart. It will come to effect in may 2011. PSC thinks it will speed up the appointment process and reduce the complaints related to reservation.
PSC chairman Dr.K.S.Radhakrishnan said that PSC would send advice for appointment to the job seekers email when the one time registration completed.he added that PSC give charge to C-DIT for prepare question bank and online exam software.

Nov 20, 2011

SBI introduced salary package for state govt employees

State bank of india introduced state bank of india state govt salary package (SGSP)scheme for state govt employees .
Many benefits will available with this scheme include zero balance abount, over draft facility, interest discount for bank loan etc. Bank make agreements with govt departments for open salary acount.employees present bank accounts changes to the new scheme. Based on the post there are four packages for the employees(silver ,gold, diamond, platinum ) in SGSP scheme.

Nov 19, 2011

Kerala govt employees' 7% increased DA order

Government have issued orders enhancing the Dearness Allowance/Dearness Relief by 7% with effect from 01/07/2011.For details view/download GO(P)No. 535/2011/Fin Dated 14/11/2011Link

Nov 16, 2011

വി ഈ ഓ മാര്‍ക്ക് തൊഴിലുറപ്പ് നോക്കാന്‍ TA

വി ഈ മാര്‍ക്ക്‌ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവര്‍ത്തി സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിക്കുന്നതിന് പ്രതിമാസം യാത്രാബത്ത ഉടന്‍ അനുവദിക്കും . ഇതു സംബന്ദിച്ചു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അറിയാന്‍ കഴിയുന്നത്‌ .പ്രതിമാസ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പഞ്ചായത്ത് സെക്രെടരിക്ക് നല്‍കി പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നുമാണ് തുക വങ്ങേണ്ടത് .
പ്രതിമാസം സന്ദര്‍ശനം അനുസരിച്ച് 100 രൂപ മുതല്‍ 300 രൂപ വരെ ലഭിക്കാം

വി ഇ ഓ മാര്‍ക്ക്‌ പുതിയ സംഘടന ഉണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമം

ആലപ്പുഴ . VEO മാരുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നതിനും അനുകകൂല്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ആലപ്പുഴയില്‍ ശ്രമം. VEO മാരുടെ ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ നേടിയെടുക്കുന്നതില്‍
KCDEOA പോലുള്ളവ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നാ ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്നാണിത് . KCDEOA യുടെ ശ്രമങ്ങള്‍ പലപ്പോഴും ലക്‌ഷ്യം കാണുന്നില്ലുന്നു മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും മറ്റു ജീവനക്കാരുടെ എതിര്‍പ്പിനും ഇടയാക്കുന്നു എന്നാ ആരോപണം പുതിയ സംഘടനയ്ക് പിന്നിലുള്ളവര്‍ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നു. ഇതു സംബന്ദിച്ചു രണ്ടു മാസം മുന്‍പ് ആലപ്പുഴയില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ പുതിയ സംഘടനയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളെ പറ്റി തര്‍ക്കമുണ്ടായിരുന്നു . VEO മാരുടെ ജോലിയെ പ്രതികൂലമാകുന്ന നിലപാടുകള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് VEO മാര്‍ക്കയുള്ള ഈ സംഘടനയെ പുനരുജ്ജെവിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമം.

പരാതി അസബെസ്ടോസ് ഷീറ്റിട്ട വീടിന്, ആനുമതി അലുമിനിയം / ടിന്‍ ഷീടിനു

തിരുവനന്തപുരം .അസ്ബെസ്ടോസ് ഷീറ്റിട്ട EMS വീടുകള്‍ക്ക് അവസാന തവണ നല്കുന്നില്ലെന്നുള്ള വ്യാപകമായ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് ഗവര്‍ന്മെന്റ് ഉത്തരവിറക്കി .പക്ഷെ അസ്ബെസ്ടോസ് ഷീറ്റില്‍ തുടങ്ങുന്ന ഉത്തരവ് അവസാനിക്കുന്നത്‌ അലുമിനിയം അല്ലെങ്കില്‍ ടിന്‍ ഷീറ്റിട്ട വീടുകള്‍ക്ക് അവസാന തവണ നല്‍കാമെന്നാണ് . ഉത്തരവിലെ ഈ അവെക്തതയെപ്പറ്റി മാതൃഭൂമി ദിനപ്പത്രം ഇന്ന് വാര്‍ത്ത‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു
ഉത്തരവ് വായിക്കുവാന്‍ ഇവിടേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Nov 15, 2011

Which is the new BPL list? CRD cleared it

Thiruvananthapuram. As a reply to a right to information act question CRD clear that the BPL list published in February 2011(BPL survey 2009) is the present BPL list. In the answer CRD further said that the issuing authority of BPL certificate is BDO.

VEO is the joint registration officer of MGNREGS: KCDEOA going to strike (!)

Thiruvananthapuram. state employment guarantee council meeting held on 9th this month here decided to designate VEOs as deputy employment registration officer in panchayaths. This is due to the heavy work load of panchayath secretaries (?). VEO has all the powers to issue muster roll and other duties of secretaries.the meeting not arrange transportation facilities except additional TA based on the site visit of VEOs.

Nov 14, 2011

SI main exam .candidates can choose മലയാളം

പോലീസ് വകുപ്പില്‍ സബ്ബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ഓഫ് പോലീസ് (ട്രെയിനി) തസ്തികയിലേക്ക് നവംബര്‍ 19 ന് പി എസ് നടത്തുന്ന വിവരണാത്മക എഴുത്ത് പരീക്ഷ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലും എഴുതാമെന്ന് കമ്മീഷന്‍ അറിയിച്ചു. പരീക്ഷയുടെ പാര്‍ട്ട് ഒന്നിലെ പൊതുവിജ്ഞാനം, കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, ജനറല്‍ സയന്‍സ്, കോണ്‍സ്റിറ്റ്യൂഷന്‍ തുടങ്ങിയവ ഇംഗ്ളീഷ് മാധ്യമത്തില്‍ എഴുതണമെന്നാണ് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും ഇവ ഇംഗ്ളീഷിലോ, മലയാളം, കന്നഡ, തമിഴ് ഭാഷകളിലൊന്നിലോ എഴുതാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ പ്രസ്തുത പാര്‍ട്ട് പൂര്‍ണ്ണമായും ഒരു ഭാഷയില്‍ മാത്രമേ എഴുതാന്‍ പാടുളളൂ. പാര്‍ട്ട് രണ്ട് ഇംഗ്ളീഷിലും പാര്‍ട്ട് മൂന്ന് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലൊന്നിലും (മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ) മാത്രമേ എഴുതാവൂ.

Nov 13, 2011

Non Creamy layer income limit increases

NewDelhi. Union govt has decided to increase the income limit for creamy layer among OBC's from Rs.4.5 lakhs to Rs. 9 lakh per year. Non creamy layer income ceiling increased to 9 lakh per year in rural areas and 12 lakh in urban areas.The national commission for backward classes has recomended the increase.

Nov 11, 2011

EMS housing : panchayath department violates govt orders

As per the panchayath department meeting held on october 11 ,panchayath dept gave direction to close EMS housing agreement before November 30.the direction further said that did not add any new beneficiaries to the EMS housing list.

This written direction is a clear violation of govt GOs.As per govt order MS NO.464/2011 LSGD dated 14.02.11 govt has extended EMS housing to 31st march 2012. It further give permission to add new beneficiaries to the present list.

Nov 10, 2011

Nov 9, 2011

VEO become registration officer of MGNREGS

വകുപ്പ് വിഭജനത്തെ തുടര്‍ന്നുള്ള പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിസഹകരണ മനോഭാവം വി ഇ ഓ മാര്‍ക്കു തലവേദനയാകും.MGNREGS നിര്‍വഹണത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ് കാട്ടുന്ന അനാസ്ഥയെ തുടര്‍ന്ന് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ   നിര്‍വഹണം മുഴുവനും വി ഇ ഓ മാര്‍ക്കു നല്കാന്‍ നീക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു .വി ഇ ഓ മാരെ പഞ്ചായത്ത് തല registration  ഓഫീസര്‍ മാര്‍ ആയി നിയമനം ഉടനുണ്ടയെക്കും.  ഫീല്‍ഡ് വിസിടിനനുസരിച്ചു നാമമാത്രമായ  തുക പ്രതിഭലം നല്‍കുമത്രേ.
ഗ്ലാഡ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ പുറത്തു വന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പല കാര്യങ്ങളും ഉടനടി നടപ്പാകും        

KPSC LGS Kottayam and Thrissur short list

Tvm. KPSC approved short lists of Last Grade Servant Kottayam and Thrissur . 1500 persons were included in Kottayam (main list) and 2000 in Thrissur.

Nov 8, 2011

KILA starts training for implementing officers presidents and standing committe chairpersons

Thrissur. KILA starts 3 day training on 'good governance' for implementing officers,secretary,presidents and standing committee chairpersons at various centers across Kerala.The training will end December last.

Nov 6, 2011

പ്രീ സര്‍വീസ് ഉള്‍പെടെ ഇന്ക്രിമെന്റ് വാങ്ങിയവര്‍ക്കെല്ലാം അധികമായി കൈപ്പറ്റിയ മുഴുവന്‍ തുകയും തിരിച്ചടയ്ക്കാന്‍ നോട്ടീസ് വരുന്നു

exclusive reports by Ansu

Kollam. VEOs and other extension officers would have pay back the salary and other benefit if they had got benefits of pre service period as service. Now the local fund wing write query for many VEOs and many extension officers.

Aakash ,Cheepest Computer by India ie Rs.2,250 only

 

New Delhi, India – October 5, 2011:
the world'slowest computing/internetdevice 
was launched inIndia by the Honorable 
Minister of HumanResources& 
Development, Communications &
Information Technology Kapil Sibal.
Called 'Aakash', the tablet has been 
designed,developed and manufactured by  
DataWind Ltd. in partnership with IIT 
Rajasthan, under
the Human Resources &Developmentministry's
National Mission on Education throughInformation
&Communication Technology (NME-ICT).